2018 Yılında Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2018Özet: 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete'de 16 Seri No'lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ, 6802 sayılı Kanun'un 39'uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer vermektedir.

Açıklamalar

  • Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)  yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınmaktadır.

  • Söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

  • 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için %14,47 olarak tespit edilmiştir.


Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 01.01.2018 tarihi itibarıyla 53,00 TL olarak uygulanacaktır.

Ek- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)​

Saygılarımızla,