2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2018Özet: 01/01/2018 tarihinden itibaren 492 Sayılı Harçlar Kanununca düzenlenen maktu harç tutarlarında, 80 ve 81 Seri No'lu Harçlar Kanununu Genel Tebliğlerinde öngörülen değişiklikler uygulanacaktır.

Açıklamalar

  • 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun mükerrer 138. maddesinde, her bir takvim yılında uygulanacak maktu harç tutarlarının (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranlarınca artırılacağı düzenlenmektedir. 

  • 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

  • ​492 sayılı Kanun'a bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile tespit edilerek 2017 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. 

81 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları= 3,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanun'a bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için3,420
492 sayılı Kanun'a bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için1,660
492 sayılı Kanun'a bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan diğer miktarlar için0,522
492 sayılı Kanun'a bağlı (6) sayılı tarifedeki miktarlar için0,460
492 sayılı Kanun'a bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için1,340
492 sayılı Kanun'a bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için1,000

 
Söz konusu tarifeleri görüntülemek için tıklayınız

Ek 1- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Ek 2- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)​

Saygılarımızla,