2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Had ve Tutarları Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2018Özet: Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 2018 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar, 2017 yılı had ve tutarlarının 2017 yılı için % 14,47 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı ile  artırılması suretiyle belirlenmiş ve 302 No'lu Gelir Vergisi Tebliği ile tespit edilmiştir.

Açıklamalar

Ücret Gelirlerine İlişkin Tarife

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2018 Yılında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
14.800 TL'ye kadar %15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası %20
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası%27
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası %35

 
Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1000 TL, ikinci derece engelliler için 530 TL,  üçüncü derece engelliler için 240 TL olarak tespit edilmiştir.

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.

2017 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

İndirim oranı; Vergi Usul Kanunu'na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 14,47'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 11,18'dir.

Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%14,47 / %11,18 =) % 129,43 olmaktadır.

2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Geçici 67. maddenin 4'üncü fıkrası uyarınca, 75. maddenin ikinci fıkrasının 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin toplam tutar, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL, diğer yerlerde 4.900 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere;

  • 1 numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL
  • 2 numaralı bent için 49.000 TL
  • ​3 numaralı bent için 100.000 TL 


olarak tespit edilmiştir. 

Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar

a) Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

 

 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları 
Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları

 İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt160.000180.000200.000220.000
Şeker – Çay120.000160.000148.000190.000

Milli Piy. Bileti, Hemen

Kazan, Süper Toto  vb.

 

120.000

 

160.000

 

148.000

 

190.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) -       İspirto– Sigara–Tütün

 

120.000

 

160.000

 

148.000

 

190.000

Akaryakıt ( LPG hariç )180.000190.000220.000260.000

 
b) Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama, 31/12/2018 tarihine kadar devam edecektir.

Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

Saygılarımızla,