2018 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2018Özet: 01/01/2018 tarihinden itibaren 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununca düzenlenen istisna tutarlarında, 29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 49 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde öngörülen değişiklikler uygulanacaktır.

Açıklamalar

  • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinin 2. fıkrası, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadlerinin, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edileceğini düzenlemektedir. İlgili Genel Tebliğ, 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarlarını aşağıdaki şekilde tespit etmiştir.

    - Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),

    - İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL,

    - Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/03/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL.

  • Ayrıca 7338 sayılı Kanun'un 16. maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmektedir. Bu nedenle, 01/01/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

MatrahVergi Oranı (%)
Veraset Yoluyla 
İntikallerde
İvazsız 
İntikallerde
İlk - 240.000 TL için110
Sonra gelen - 570.000 TL için315
Sonra gelen - 1.270.000 TL için520
Sonra gelen - 2.200.000 TL için725
Matrahın - 4.280.000 TL'yi aşan bölümü için1030

 
Ek- Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)​

Saygılarımızla,