2017 Yılında Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2016Özet: 476 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak çeşitli had ve miktarlar belirlendi.

Açıklamalar

27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 476 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NO – KONUSU2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104-İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.000
3- İlanın; 
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması2.000-200.000
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması200.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme24
MADDE 153/A-Teminat tutarı90.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1- Yıllık; 
  - Alış tutarı170.000
  - Satış tutarı230.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı170.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti900
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç2,4
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar900
MADDE 343-En az ceza haddi 
   - Damga vergisinde11
  - Diğer vergilerde21
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 
(Kanuna bağlı cetvel)
 I inci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri130
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          80
3 - İkinci sınıf tüccarlar40
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               11
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     5
II nci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri70
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı40
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         19
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     11
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           2,8
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması210
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza110.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması210
- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza11.000
 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza110.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması210
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara260
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine800
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası160.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.100
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına800
MADDE 355-b) Damga Vergisinde 
 - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası1,8
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza 
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.400
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında700
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında350
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.100.000
MADDE 370-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı50.000

 ​

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)​​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,