2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2016Özet: 01/01/2017 tarihinden itibaren 492 Sayılı Harçlar Kanununca düzenlenen maktu harç tutarlarında, ilgili Genel Tebliğ'de öngörülen değişiklikler uygulanacaktır.

Açıklamalar

  • 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun m ükerrer 138. maddesinde, her bir takvim yılında uygulanacak maktu harç tutarlarının (maktu ve nispi harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dâhil), o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranlarınca artırılacağı düzenlenmektedir.

  • 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

  • 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Kararın 3'üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanun'a bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

  • Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.​

Söz konusu tarifeleri görüntülemek için tıklayınız.

Bültenimizde yer alan konulara ilişkin sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,