2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Had ve Tutarları Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2016Özet: Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar, 2016 yılı had ve tutarlarının 2016 yılı için % 3,83 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı ile  artırılması suretiyle belirlenmiş ve 296 No.lu Gelir Vergisi Tebliği ile tespit edilmiştir.

Açıklamalar

Ücret Gelirlerine İlişkin Tarife

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2017 Yılında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi​

  Gelir Dilimi                                                       Vergi Oranı

13.000 TL'ye kadar %15
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası %20
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası%27
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası %35

 
Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900 TL olarak tespit edilmiştir.

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 470 TL,  üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir.

2016 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

İndirim oranı; Vergi Usul Kanunu'na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2016 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 3,83'tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 10,03'tür.

Buna göre, 2016 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%3,83 / %10,03 =) % 38,19 olmaktadır.

2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.​

Geçici 67. maddenin 4'üncü fıkrası uyarınca, 75. maddenin ikinci fıkrasının 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin toplam tutar, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500 TL, diğer yerlerde 4.300 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere;

  • 1 numaralı bent için 90.000 TL ve 130.000 TL

  • 2 numaralı bent için 43.000 TL

  • 3 numaralı bent için 90.000 TL 

olarak tespit edilmiştir. 

Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar

a) Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

 

 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları 
Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları

 İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt140.000160.000180.000200.000
Şeker – Çay110.000140.000130.000170.000

Milli Piy. Bileti, Hemen

Kazan, Süper Toto  vb.

 

110.000

 

140.000

 

130.000

 

170.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) -       İspirto– Sigara–Tütün

 

110.000

 

140.000

 

130.000

 

170.000

Akaryakıt ( LPG hariç )160.000170.000200.000230.000

 

b) Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama, 31/12/2017 tarihine kadar devam edecektir.

Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)​​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,