2017 Yılı Mali Tatili 20 Temmuz'a Kadar Devam Edecek

Yayınlanma Tarihi: 05 Temmuz 2017Özet: 28.03.2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca her yılın Temmuz ayının 1'inden 20'sine kadar (yirmisi dahil) Mali Tatil uygulanacağı belirtilmiştir. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz'da başlamış olup, 20 Temmuz Perşembe günü sona erecektir.

Açıklamalar

Mali Tatil uygulamasına ilişkin bazı hatırlatmalar aşağıdaki gibidir:

  • Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün (27 Temmuz 2017 tarihine kadar) uzamış sayılır:

- Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri. Bu nedenle beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde kalan vergi, resim, harçlara ilişkin beyannamelerin verilmesi süreleri, 27 Temmuz 2017 tarihine kadar uzamaktadır.

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

- Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.​

- Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

  • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

  • Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanmaz.

  • Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

  • Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

  • KKDF kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır.

  • Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzamayacaktır.

  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

  • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Bu nedenle, Mali Tatil nedeniyle beyanname verme süreleri 25 Temmuz 2017 tarihine uzayan vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2017 akşamı mesai bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

Temmuz ayında yapılacak olan beyan ve ödemelere ilişkin takvime aşağıda yer verilmiştir.

Beyanname / Bildirim Çeşidi​İlk Beyan Günü​Son Beyan GünüSon Ödeme Günü
16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201710.07.201710.07.2​017
16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi1.07.201711.07.201711.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi1.07.201717.​07.201717.07.2017
Haziran 2017 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201717.07.201717.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201717.07.201717.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201717.07.201717.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201717.07.201717.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi1.07.201717.07.201717.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201720.07.201720.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi1.07.201720.07.201720.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201720.07.201720.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201720.07.201720.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201720.07.201720.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı1.07.201725.07.201726.07.2017
Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı1.07.201725.07.201726.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı1.07.201725.07.201726.07.2017
Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)1.07.201725.07.201726.07.2017
Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı1.07.201725.07.201726.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı1.07.201725.07.201726.07.2017
1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi17.07.201725.07.201725.07.2017
1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi17.07.201725.07.201725.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı1.07.201727.07.201731.07.2017
2016 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi--31.07.2017
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi--31.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi1.07.201731.07.201731.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)1.07.201731.07.201731.07.2017
6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi--31.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)1.07.201731.07.201731.07.2017
Haziran / 2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi01.07.201725.07.201731.07.2017


Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. ​

Saygılarımızla,