2016 Yılı Mali Tatili 1 Temmuz’da Başlıyor!

Yayınlanma Tarihi: 01 Temmuz 2016Özet: 28.03.2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca her yılın Temmuz ayının 1'inden 20'sine kadar (yirmisi dahil) Mali Tatil uygulanacağı belirtilmiştir. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz Cuma günü başlayacak olup, 20 Temmuz Çarşamba günü sona erecektir.

Açıklamalar

Mali Tatil uygulamasına ilişkin bazı hatırlatmalar aşağıdaki gibidir:

  • Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün (27 Temmuz 2016 tarihine kadar) uzamış sayılır:

- Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

Bu nedenle beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde kalan vergi, resim, harçlara ilişkin beyannamelerin verilmesi süreleri, 27 Temmuz 2016 tarihine kadar uzamaktadır.

- İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

- Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

- Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

  • ​Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

  • Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanmaz.

  • Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

  • Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

  • KKDF kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır.

  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

  • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Bu nedenle, Mali Tatil nedeniyle beyanname verme süreleri 25 Temmuz 2016 tarihine uzayan vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2016 akşamı mesai bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

Detaylı tabloya aşağıda yer verilmiştir:


Mali Tatil Nedeni ile Beyan ve Ödeme Tarihleri Uzayan Bazı Beyanname ve Bildirimler​

 BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİİLK BEYAN GÜNÜSON BEYAN GÜNÜSON ÖDEME GÜNÜ

 

Haziran / 2016 Dönemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2016

 

25/07/2016

 

26/07/2016

 

Nisan- Mayıs- Haziran / 2016 Dönemine Ait Gelir/ Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi ( ÜÇ AYLIK)

 

01/07/2016

 

25/07/2016

 

26/07/2016

Nisan- Mayıs- Haziran /2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatlara ilişkin Muhtasar Beyanı ve Ödemesi

01/07/2016

25/07/2016

26/07/2016

Haziran / 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/07/2016

25/07/2016

26/07/2016

Haziran / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2016

25/07/2016

26/07/2016

Haziran / 2016 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi

01/07/2016

25/07/2016

​01/08/2016​


​​
Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,​