193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 5752 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 28 Haziran 202228.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5752 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararınca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde yer alan tevkifat oranlarıyla ilgili değişiklik yapılmıştır.

Buna göre 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 inci ve 3 üncü Maddelerinde yer alan “30/06/2022” ibareleri “31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.

Böylece Türk lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından elde edilen kar paylarından, portföyü TL ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonlarından ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır.

Aynı karara eklenen geçici madde ile; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanacaktır.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.