193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 17 Aralık 2021193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 4921 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

15.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4921 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararınca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde yer alan tevkifat oranlarıyla ilgili değişiklik yapılmıştır.

Buna göre 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 inci ve 3 üncü Maddelerinde “31/12/2021” olan tarihler “31/03/2022” olarak değiştirilmiştir.

Böylece Türk lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından elde edilen kar paylarından, portföyü TL ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonlarından ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 31 Mart 2022'ye kadar uzatılmıştır.

Mevduat Faizi ve Kar Payı Gelirleri İçin Uygulanacak Stopaj Oranları (Türk Lirası Cinsinden)

31/03/2022 tarihine kadar vadesiz hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları aşağıda yer alan stopaj oranlarına göre hesaplanacaktır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Banka Tahvil ve Bonoları İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına ve Dövizli Fonlar Dışındaki Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranları

23/12/2020 ile 31/03/2022 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

- Vadesi 6 aya kadar  olanlara sağlanan gelirlerden %5,

- Vadesi 1 yıla kadar  olanlara sağlanan gelirlerden %3,

- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

- 6 aydan az süreyle  elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

- 1 yıldan az süreyle  elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

-(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar için %0

oranında tevkifat uygulanacaktır.