%18 Genel KDV Oranına Tabi Konutların KDV Oranı Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 08 Eylül 2016Özet: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar yayımlanmıştır.


Açıklamalar: 

08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yer alarak aynı tarihte yürürlüğe giren 2016/9153 sayılı Karar ile;

Madde:1 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın geçici 1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2: (1) Bu Karar'ın 1. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/03/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bu geçici madde ile daha önce %18 genel KDV oranı uygulanan; net alanı 150 m2 üzerindeki konutlar ve %1 KDV oranlarının yer aldığı (1) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlardan; 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/05/2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı, % 8 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 

Ek-  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar