15 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 05 Aralık 2017Özet: 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile, 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilirken bazı yeni bölümler de ilave edilmiştir. Tebliğ yayım tarihi olan 05.12.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar

Bahse konu Tebliğ'de yer alan düzenleme ve değişikliklere ilişkin maddelere aşağıda yer verilmiştir.

Madde 1- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (II/A-2.2.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

"Ancak, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin %50'si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilir. İade edilecek KDV'nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye'ye getirildiği oranda iade edilir.

Örnek: (A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı bir gemiye Mayıs/2017 döneminde vermiş olduğu bakım ve onarım hizmetine ilişkin hizmet ihracı kapsamında bedeli 100.000 ABD Doları olan fatura düzenlemiş olup, yapmış olduğu bu hizmet nedeniyle yüklenip indirim yoluyla telafi edemediği 30.000 TL KDV'nin iadesini Mayıs/2017 dönemine ilişkin KDV beyannamesinde talep etmiştir. Mükellef bakım ve onarımını yaptığı söz konusu geminin Tuzla Liman Başkanlığından giriş çıkış yaptığını tevsik eden belgeyi sunmuş, ancak hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirildiğine ilişkin herhangi bir belge ibraz etmemiştir.

(A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti.nin söz konusu KDV iade talebine ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde, iade edilecek KDV'nin yarısı olan 15.000 TL, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirildiğine ilişkin belge aranmaksızın iade edilir.

(A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti. hizmet bedeline ilişkin 40.000 ABD Dolarını Türkiye'ye döviz olarak getirdiğini tevsik eden belgeyi 2017 yılının Eylül ayında ibraz etmiştir. Bu durumda, hizmet bedelinin yarısı olan 50.000 ABD Dolarının %80'i (40.000/50.000) döviz olarak Türkiye'ye getirilmiş olduğundan, iadesi yapılmayan KDV tutarı olan 15.000 TL'nin %80'ine isabet eden 12.000 TL'nin iadesi yapılır."

Bu madde ile, hizmet ihracı kapsamında KDV'den istisna olan ve hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden KDV iadesinin yerine getirilmediği "Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara verilen tadil, bakım, onarım hizmetleri "ne ilişkin istisnanın KDV iadesi şartları biraz daha kolaylaştırılmış bulunmaktadır.

Hizmet ihracı kapsamında beyan edilen bu işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin iadesi, hizmet bedelinin tamamı döviz olarak Türkiye'ye gelmeden ve dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb. olmadan yerine getirilememekteydi.

Bahse konu düzenleme ile ilgili istisnaya ilişkin KDV iadesinin %50'si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilebilecek, kalan kısmın iadesi ise, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye'ye getirildiği oranda iadeye konu edilebilecektir.

Böylece, ilgili hizmet ihracatına ilişkin KDV iadesinin %50'si, istisnanın beyan edildiği ayda döviz bedeli Türkiye'ye gelmeden (KDV iade talebine ilişkin diğer şartların sağlanması halinde) talep edilebilecektir. Mükellefler açısından olumlu sayılacak bu değişiklikle, döviz bedeli Türkiye'ye geç geldiği için talebi geciken iade tutarlarının en azından yarısının iadesi daha erken mümkün olabilecektir.

Ayrıca istisna bedelinin kalan %50'sine ilişkin tutarın Türkiye'ye getirilmesi ve getirildiği orana ait hesaplanacak tutarda iadesinin talep edilebilir olması, KDV iadesine ilişkin tüm sürecin daha hızlı ilerleyebilecek olması adına da sevindiricidir.

Madde 2 – Aynı Tebliğ'in (II/B-7.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Adalet Bakanlığı," ibaresi ve (II/B-7.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "-Milli Savunma Bakanlığı," satırından sonra gelmek üzere alt satır olarak "-Adalet Bakanlığı," satırı eklenmiştir.

Bu değişiklikle "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" bölümünde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına "Adalet Bakanlığı" da eklenmiştir.

Böylece Adalet Bakanlığı'na gerçekleştirilecek olan ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.) bölümünde detayları verilen ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler KDV'den istisna edilerek, bahse konu teslim ve hizmette bulunan mükelleflerin, bu teslim ve hizmetlere ilişkin indirimle gideremedikleri KDV'nin iadesi de (Tebliğde yer alan diğer şartları sağlamaları halinde) mümkün hale getirilmiştir.

Madde 3 – Aynı Tebliğ'in (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan "28 ve 29 uncu sırası" ibaresi "28, 29 ve 31 inci sırası" olarak değiştirilmiştir.

Bu düzenleme ile; %8 KDV oranına tabi olan ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 31. sırası kapsamında bulunan;

"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nm, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansını haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi"ne ilişkin indirimli oran tabi işlemlerden doğan KDV iadesinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması mümkün hale getirilmiştir.

Madde 4 – Aynı Tebliğ'in (IV/A-6.) bölümünün beşinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan "mahsuben iadesi" ibaresi, "mahsuben iadesi (Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece; KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/A-6.) "Vergi İnceleme Raporu ile İade" bölümünde yer alan ve iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunu'ndan doğan borçlara mahsuben iadesine yönelik düzenleme;

 "Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç"

şeklinde değiştirilerek, ÖTV'ye tabi olan malların indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacaklarının mahsuben iadesinin, münhasıran Vergi İnceleme Raporuna bağlı olarak gerçekleştirilebileceğine ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15)

Saygılarımızla,