1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 16 Seri No'lu Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 18 Haziran 2018Özet: 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kurumlar vergisi uygulamaları ile serbest bölgelerde elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

Açıklamalar

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde elde edilen kazançlarda kurumlar ve gelir vergisi istisnası uygulaması

1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "5.12.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre bildirim ve beyanın yapılması gereken yer" başlıklı bölümünün birinci ve ikinci paragrafı değiştirilmiş olup, yönetici şirket ve bölgede faaliyet gösteren kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinin istisna uygulaması yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3'üncü maddesi gereğince, anılan Karar'ın Resmî Gazete'de yayımlandığı 19.10.2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30.06.2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasında patent veya patente eşdeğer belge şartı aranacaktır.

Ayrıca, karar kapsamında patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanan gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan yararlanacak kısmın tespitine yönelik olarak açıklamalara yer verilmektedir.

Yönetici şirketlerin, 4691 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanabilmesi için kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.​

Serbest bölgelerde elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası uygulaması

Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3. maddesinde 6772 sayılı Kanun'la yapılan değişiklik çerçevesinde; serbest bölgelerde bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye'ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. Söz konusu düzenleme, 24.02.2017'de yürürlüğe girmiştir.

24.02.2017 tarihi öncesinde sadece üretici kullanıcılara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kapsamı genişletilmiş ve hizmet ihracatının geliştirilmesi amacıyla bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hizmetleri de istisna kapsamına alınmıştır. Söz konusu istisna, bu yöndeki faaliyetlerin bütünüyle yurt dışına yönelik olması halinde yararlanılabilecek bir vergi istisnası olup, bu kapsamda ruhsat alacak firmaların yalnızca yurt dışına yönelik olarak faaliyette bulunması gerekmektedir.

Ek- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

Saygılarımızla,