1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2018Özet: 01/01/2018 tarihinden itibaren 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nca düzenlenen maktu vergilerde, yine Kanun'da düzenlendiği gibi yeniden değerleme oranı nispetinde artış yapılmıştır.

Açıklamalar

  • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği gibi, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere önceki yıl uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

  • 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

  • 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

  • Aynı Kanun'un 14'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihi itibarıyla 2.135.949,30 TL olmuştur.

  • 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranları doğrultusunda yukarıda bahsi geçen vergiler için 01/01/2018 tarihinden itibaren dikkate alınacak tablo Genel Tebliğ kapsamında ilan olunmuştur.

Konuya ilişkin detaylı tabloyu görüntülemek için tıklayınız.

Ek- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)​

Saygılarımızla,