1 Ocak 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2016Özet: 01/01/2017 tarihinden itibaren 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nca düzenlenen maktu vergilerde, yine Kanun'da düzenlendiği gibi yeniden değerleme oranı nispetinde artış yapılmıştır.

Açıklamalar

  • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği gibi, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere önceki yıl uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
     
  • 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

  • 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Karar'ın 2'nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

  • 488 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

  • Aynı Kanun'un 14'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihi itibarıyla 1.865.946,80 TL olmuştur.

  • 2016 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranları doğrultusunda yukarıda bahsi geçen vergiler için 01/01/2017 tarihinden itibaren dikkate alınacak tablo Genel Tebliğ kapsamında ilan olunmuştur.

Ek- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,