Torba Kanunla Getirilen İlave İstihdam Desteği Hakkında Çıkarılan 2020/49 Sayılı Genelge

Yayınlanma Tarihi: 08 Aralık 2020
Torba Kanun olarak bilinen 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”’ unun ilgili maddesi gereği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde 28 eklenmiştir. Bu maddeye göre; işverenlere ilave istihdam desteği, istihdama katılıp ücretsiz izne ayrılanlara ücret desteği sağlanması amaçlanmıştır. Eklenen geçici madde ile yürürlüğe girmiş olan teşvik ile ilgili SGK tarafından 2020/49 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge, işverene verilecek olan desteği düzenlemiştir. Kişilere verilen ücret desteği unsurlarını İş-Kur düzenleyeceği için bu konuda düzenleme yapmamıştır.  Genelgede yer alan uygulamanın usul ve esasları aşağıda yer almaktadır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

Sigortalı Yönünden Aranan Şartlar

   Sigortalı 1/12/2020 ile fesih yasağının süresinin bitiş tarihi arasında işe alınmış olması gereklidir.

   Sigortalının 2020/Ağustos ayına dönemine ilişkin  4a veya 4c kapsamında aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan; 7, 19, 22, 42 ,43, 46, 49 ve 50 nolu belge türü seçilmek suretiyle, düzenlenmiş ve bildirilmiş olan süreler 2020/Ağustos ayında/dönemi için Kuruma bildirilmiş sürelerden sayılmayacaktır.

Ayrıca, 2020/Ağustos döneminde çalışma günü      ‘0’(sıfır) olarak bildirilmiş ise sigortalı bu destekten yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Son olarak, ilgili teşvik desteğinden Ek-9 kapsamı ev hizmetlerinde çalışanlar yararlanamayacağı belirtilmiştir.

   Sigortalının başvurduğu tarihten itibariyle Kurumdan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir.

   İşe giriş itibariyle sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılar bu teşvik desteğinden yararlanabileceklerdir.

   Destek kapsamına giren sigortalıların fiilen çalışıyor olması gerekmektedir.

İşyeri Yönünden Aranan Şartlar

   İşyerinin özel sektör işverenine ait olması şartı aranmaktadır.

Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

   Sigortalının işe alındığı işyerinden Kuruma 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıyor olması gerekmektedir.

Ayrıca, 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapılan 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55 nolu belge türlerinde kayıtlı sigortalılar ( (0) günlü bildirimler hariç) dikkate alınacak olup, 2, 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

   Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

Çalıştırılması gereken sigortalı sayısı; destek süresince 27526 kanun numarası seçilerek Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ikiye bölünmesi ile bulunacaktır. Eğer çıkan sayı küsuratlı ise küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

Çalıştırılması gereken ortalama süre sayısının formülü aşağıda ki gibidir:Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısına ve ortalama süre hesabına;

      27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde (0) gün ve (0) kazançlı ya da (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar dahil edilmeyecektir.

      Mükerrerliği engellemek adına, 27256 sayılı kanundan bildirimi yapılmış ve aynı ay içinde işten ayrılıp tekrar aynı işyerinde işe başlaması halinde iki ayrı kayıt almakla birlikte sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

      Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde 27256 kanun türünden Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki bildirgelerde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Ay içinde 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edileceği açıklanmıştır.

Çalıştırılması gereken sigortalı sayısı ile destekten yararlanılan ortalama süre, destek süresinin bitmesinden[1] sonra İşveren Sistemi’nde bulunan “4447/Geçici 28. Madde Listeleme-Silme” menüsünde yer alan tanımlama ekranından edinilebilir.

Eğer, sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması şartına uyulmaz ise ilgili destekten yersiz yararlanmış olarak sayılacaktır.

Yersiz yararlanılan destek tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Aylık Prim Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar Prim Hizmet Beyannamelerinin Kuruma Verilmesi

İlgili destekten yararlanılabilmesi için 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle bildirgelerin hazırlanılmış ve yasal süresi içinde Kuruma iletilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için 27256 kanun numarası seçilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Prim Destek Süresi ve Tutarı

27256 kanun nolu prim desteği süresi 1/12/2020 tarihinde başlıyor olup, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere yararlanılabilecektir.

Ayrıca, destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilecektir. Fakat aynı işverene ait farklı bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

Prim Destek Tutarı = , sonucu bulunan tutar kadar olup, tutar her ay işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Bir aylık destek miktarı (30 gün X 44,15)  1.324,5 ₺ olmaktadır.  

İşverenlerin prim desteğinden yararlanmasını müteakip, işyeri dosyasının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılarak iz işlemlerinin yapılmış olması ve Kurumca tescil edilmiş başkaca işyeri dosyası ile mahsup yapılacak başkaca herhangi bir borcunun bulunmaması halinde de, yararlanılan destek tutarları işverenlere iade edilmeyerek iptal edilecektir.

Ayrıca, asıl işverenin hak ettiği prim desteği asıl işverenin borcu olmaması durumunda alt işverenin Kuruma olan borcuna mahsup edilebileceği kanun hükmüne sokulmuştur.

Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenler İle İlgili İşlemler

Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve şartları sağlayan sigortalıların da yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu prim desteğinden yararlanılabilmesi için asıl işverenin prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının, yalnızca asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak; her bir alt işverenin prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının ise yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak, her biri ayrı ayrı 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave çalıştırılmaları ve yukarıda sayılan şartları sağlaması gerekmektedir.

Bilinmesi gerekir ki destek süresinin sona ermesinden itibaren gerek çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabında gerekse destekten yararlanılan ortalama süre hesabında, hem asıl işverenin hem de alt işverenlerin yalnızca kendi bildirdikleri destek kapsamındaki sigortalılar dikkate alınarak işlem yapılacağı açıklanmıştır.

Diğer Teşviklerden Yararlanma İle İlgili Düzenleme

27256 kanun nolu prim desteğinden yararlanılan ayda/dönemde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde 27 uyarınca verilecek olan destekten yararlanamayacaktır.

Fakat destekten yararlanma süresi içinde 27256 kanun nolu prim desteğinden yararlanılmayan aylarda ilgili kanunun geçici madde 27 uyarınca verilecek olan destekten yararlanılabilecektir.

Ayrıca, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

Başvuru Şekli

Prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılarak “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “27256- 4447 Sayılı Kanun Geçici 28. Madde – İlave İstihdam Desteği” menüsünden yapılacaktır.

Tanımlama işlemleri sırasında; işe girişin ilgili tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığının, işe giriş tarihi itibariyle emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığını ve yabancı kimlik numarasının olup olmadığını, 2020/Ağustos dönemine ilişkin beyannamelerde kayıtlı olup olmadığını e-SGK sistemince kontrol edilecektir.

İşleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi ve Diğer Önemli Hususlar

              Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi verilen desteklerden yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

              İlgili prim teşvik desteği kapsamında olup yararlanmayanlar yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunabilecektir. Geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacağı belirtilmiştir.

              Destek süresi içinde, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakil söz konusu olursa, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması prim desteğinden yararlanan sigortalılardan dolayı mümkün kılınmıştır.

              İlgili prim teşvik desteğinin uygunluk tespitini işyeri bazında olacağından dolayı, destekten yararlanırken aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

              İlgili prim teşvik desteğinde yersiz yararlandığı anlaşılan işverenlerden, yersiz yararlanılan prim desteği tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

              Bildirimleri yasal süresin içinde yapılmayan, primleri yasal süresi içinde ödemeyen, ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borçları bulunan işverenler de bu destekten yararlanabilmektedir.

              Verilen destek miktarları

              inden gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

 

Bu genelge hükümleri 1/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız,

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 x 6017 numaralı telefondan ya da isevinc@kpmg.com elektronik posta adresinden İsmail Sevinç  ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

2020

 

 [1] 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son gününden sonra.