İstihdam Kalkanı ile Beraber Gelecek Düzenlemeler

Yayınlanma Tarihi: 18 Ekim 2020Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021- 2023 Yeni Ekonomi Programı yayımlanmıştır. Programın temel amacı; Yeni Ekonomi Programı ile sağlanan kazanımların korunarak geliştirilmesi, iç ve dış dengenin yeniden sağlanması, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

Yeni Ekonomi Programda, İstihdam Kalkanı olarak adlandırılan ve kapsayıcı düzenlemeler içeren paket 16.10.2020 tarihinde Meclis’e sunulmuştur. Diğer taraftan Meclise sunulan tasarının en kısa sürede yasalaşması beklenmektedir. Sizler için Meclise sunulan düzenlemeleri aşağıda derledik:

Kısa Çalışma ve 7252 sayılı Teşvik için Cumhurbaşkanın Yetki Süresinin Uzatılması

Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine (7252 sayılı Kanun teşviki) ilişkin Cumhurbaşkanına tanınan yetki süresi uzatılacaktır.

Kısa çalışma ödeneği ile 7252 sayılı Kanunla sağlanan prim teşvikinin Cumhurbaşkanı tarafından 30/06/2021 tarihine kadar uzatılma yetkisi teklifte sunulmuştur.

Hızlı İşe Dönüş Desteği

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu işyerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlamak için 4447 sayılı Kanuna madde eklenmesi teklif edilmiştir.

İstihdama Dönüş Desteği

4447 sayılı Kanuna eklenilmesi düşünülen geçici madde 27’ye göre, 01/10/2020 tarihi itibarıyla SGK’ya bildirilen ve yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden

30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından; fiilen çalıştırılıyorsa günlük (prim ödeme gün sayısı kadar) 44,15 ₺ Kuruma ödenecek prim tutarı mahsup edilecek. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak şartıyla ücretsiz izine çıkartılmış olanlara ise 39,24₺ nakdi ücret desteği verilmesi amaçlanmaktadır.

İlave İstihdam Teşviki

Ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla işverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle, işe alındığından beri fiilen çalıştırılan sigortalı için 44,15 ₺ destek; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 ₺ nakdi ücret desteğinin verilmesi için 4447 sayılı Kanuna geçici madde 28’in eklenilmesi teklif edilmiştir.

6111 ve 7103 Sayılı Teşviklerin Uzatılması

İşsizlikle mücadele kapsamında istihdamın korunması ve artırılması amacıyla özel sektör işverenlerine kolaylık ve başta dezavantajlı gruplar olmak üzere işsizlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılının sonuna kadar uygulanacak olan 6111 ve 7103 sayılı Kanunla sağlanan destek ve teşviklerinin uygulama sürelerinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kolaylık Sağlanması

4857 sayılı Kanununun 11 inci maddesine eklenilmesi düşünülen fıkra ile 25 yaşını doldurmamış veya elli ve daha yukarı olma koşulunu sağlaması kaydıyla, zincirleme belirli süreli iş sözleşme sınırlamalara tabi olmaksızın en fazla iki yıl süreyle belirli iş sözleşmelerinin yapılmasının önü açılarak bu kapsama girenlerin istihdam piyasasına girişlerinin daha kolay hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Gençlere Kolay İstihdam

5510 sayılı Kanuna eklenilmesi düşünülen madde ile 25 yaşında olan gençlerin istihdama girişlerinin artırılması ve genç işsizliğin azaltılması amacıyla; bu kapsama giren ve ay içinde 10 gün az çalışanlar için asgari ücret üzerinden çalışma gün sayısı dikkate alınarak iş kazası ve meslek hastalığı ile GSS primleri toplamda %14,5 oranında prim işverence ödenerek işçilik maliyetlerinin azaltılması öngörülmektedir.

Esnaf Ahilik Sandığının Ertelenmesi

Esnaf ve ahilik sandığının uygulamasının yürürlük tarihi 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası

4447 sayılı iş kanunu geçici madde 21’ e eklenen fıkra ile ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine sağlanacak olan gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

Mesleki Yeterlik Belgesinin Yaygınlaştırılması

Mesleki Yeterlik Belgesinin yaygınlaştırılması ve belge zorunluluğunu dışlayan hükümlerin uygulanmamasını sağlamak amacıyla 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununda yer ilgili hükmün yürürlükten kaldırılması teklif edilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemelere ilişkin yasalaşma süreci ile ikincil mevzuat düzenlemeleri tarafımızca takip edilecek ve gelişmeler olması durumunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

İlgili Kanun teklifine bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,