2023 Yılının İkinci Altı Ayında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Yayınlanma Tarihi: 08 Eylül 20232023 Yılının İkinci Altı Ayında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Kapsama Giren İşverenler

Özel sektör işyerlerine yönelik bir destektir. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılmaktadır.

Sağlanacak Destek Tutarı

Günlük 16,66 TL.

Yararlanılacak Süre

 2023 yılının Temmuz-Aralık ayları için verilecektir.

Yararlanma Şartları

A) 2023 yılı öncesinde tescili olan işyerleri için şartlar;

- 2022 yılının ilgili ayında çalıştırdığı ve günlük kazancı 324 TL ve altında olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayısı toplamının, 16,66 TL ile çarpımı sonucu çıkan tutar kadar 2023 yılının ilgili ayında destek sağlanacaktır. Örneğin; 2022 Temmuz ayındaki 10 sigortalıdan 4’ünün günlük kazancı 324 TL ve altındadır. Bu 4 sigortalı için bildirilen toplam gün sayısı 110’dur. 2023 Temmuz ayında işveren 110 X 16,66 TL= 1.832,60 TL tutarında destekten yararlanacaktır.

- 2023/Temmuz ila 2023/Aralık arası dönemde; uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan aylarda destekten yararlanılamayacaktır. Örneğin; 2022 yılında en düşük sigortalı sayısı Eylül ayındadır ve 7 sigortalıdır. 2023 Temmuz ayında 7 sigortalı, Ağustos ayında 8 sigortalı ve Eylül ayında 6 sigortalı bildirimi olan işyerinde Temmuz, Ağustos aylarında destekten yararlanılırken, Eylül ayında destekten yararlanılamayacaktır.

- İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunsa dahi destekten yararlanabilmektedir.

B) 2023 yılında tescil edilmiş işyerleri için şartlar;

- 2023 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından, bir önceki yılın aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2022 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2022 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Destekle sağlanacak indirim tutarı ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 16,66 TL ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

- Aylık prim ve hizmet belgelerinden veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden kaynaklanan sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi gerekmektedir. Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya borcun 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

C) 2023 yılında veya öncesinde tescil edilmiş işyerleri için ortak şartlar;

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir.

- 2023 yılında çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmemesi veya bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılmaması (sahte sigortalı bildirimi) durumlarında destekten yararlanılamayacaktır.

- 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi için sigorta primine esas kazancın eksik bildirilmiş veya hiç bildirilmemiş olması halinde destekten yararlanılamayacaktır. Ancak 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL'yi) geçmeyecek tutarda, eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda Kurumca işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2023 yılı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır.

D) Alt işvereni bulunan işyerleri için şartlar;

- 2023 yılında tescili sağlanmış alt işverenin Kuruma borcunun bulunması halinde; asıl işveren de 2023 yılında tescil edilmiş ise, ilgili alt işveren ile asıl işveren destekten yararlandırılmayacaktır. Eğer asıl işveren 2023 yılından önce tescil edilmiş ise, sadece alt işveren destekten yararlandırılmayacaktır.

- Asıl işveren ile alt işverenler bakımından destekten yararlanma usul ve esaslarının tespitinin ayrı ayrı yapılması nedeniyle, alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirdiği sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili alt işverenlerin destek tutarları geri alınacak, buna karşın asıl işverenin destek tutarı ise geri alınmayacaktır. Ancak asgari ücret desteğinin iptalinden dolayı alt işverene çıkacak borçlardan asıl işveren de müteselsilen sorumlu olacaktır.

Diğer Hususlar

- Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirilmesi gibi muvazaalı durumlarda yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenler bu destekten otomatik olarak faydalandırılacak ve ilgili destek tutarı cari dönem prim borcundan mahsup edilecektir.

Bilgilerinize sunarız,

KPMG İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

2023 – 12

İlgili Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.