YGM Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2018Özet: 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8) ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin görev ve sorumlulukları kapsamında yapacakları tespit işlemleri ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile YGM tarafından yapılacak tespit işlemlerine aşağıdakiler ilave edilmiştir.

  • GK2, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini,

  • DR2, dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespiti,

belirtmektedir.

Aynı Tebliğ'in 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"h) GK2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, nihai ürünün serbest dolaşıma girmesinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en geç 10'una kadar söz konusu nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir.

ı) DR2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespit raporu düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulmasını müteakip en geç bir ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur."

Diğer yandan DR2 tespit raporları, program üzerinde gerekli düzenleme yapılarak konu hakkında programa mesaj konulana kadar 17 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca elektronik ortamda değil kâğıt ortamında gümrük idarelerine sunulacaktır. Programın kullanılmasına başlanıldığına ilişkin mesajın konulmasından itibaren 2 ay içerisinde kâğıt ortamında sunulmuş olan raporlara ilişkin bilgilerin geriye dönük olarak programa girilmesi gerekmektedir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (30.11.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Gümrük Genel Tebliği'nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.