Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusu İçin Geçici Sınırlama Tarihi 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 20 Aralık 202117.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’ de Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik ile 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiş olup, aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2024 tarihinden önce yapacakları sertifika başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusu İçin Geçici Sınırlama:

a) 10 uncu maddenin yedinci, sekizinci, on birinci fıkraları ve yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan belgelerden en az birine sahip olmak,

·         (Madde 7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

·         (Madde 8) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli alıcı yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

·         (Madde 11) Resmî dairelerce yapılan başvurularda yalnızca başvuru formu, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda ise başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge de aranır.

·         (Madde 23) YYS-I veya YYS-II statüsünden yararlanmak istenilmesi halinde aşağıda sayılan belgelerin ibraz edilmesi gerekir:

 

a) Aşağıdaki belgelerden herhangi birisi:

 

Üretim yerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu.

 

 İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu.

 

Grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslı.

b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde;

1) Asgari beş milyon ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak.

2) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak.

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,

e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada yer alan koşulları sağlamayan firmalarca yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular reddedilir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 17.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.