Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.

 

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete ’de Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/14) yayımlanmıştır.  

 

Söz konusu tebliğ ile Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatında 10.7.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlemiş olup, bazı usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

·        Yapı malzemelerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağı belirtilmiştir,

 

·        Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3’ün birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapacağı

 

·        A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler içi ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacağı,

 

·        Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olduğu,

 

·        Fiili denetime yönlendirilen ürünler, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlendiği, risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirleneceği

 

belirtilmiştir.

 

 

Bu kapsamda 31.12.2022 tarihli ve 32060 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Buna ek olarak, 1.1.2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29.2.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/14)’ne göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.