Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 29 Ocak 2019Özet: 23 Ocak 2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete 'de Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Seri No:1) yayımlandı.

Açıklamalar

Bu tebliğ ile Serbest Dolaşıma Giriş ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ kapsamında yer alan maddelere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Başvuru sahibinin;

  • Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

  • Türk Ceza Kanunu'nda yer alan dolandırıcılık, sahtecilik, uluslararası ya da devletin güvenliğine ilişkin maddelerce ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması,

  • Başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son üç yıl içerisinde işlem gören beyanname sayısının 5%'ini aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

  • Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer'i amme borcu bulunmaması,

  • Sanayi Sicil Kanunu uyarınca sanayi sicil belgesinin bulunması, Türkiye Odalar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre sanayici sayılması,

  • İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.

YYS sahibi firmalar tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalanabilecek ve ayrıca bir koşul aranmayacak.

Uygulamadan faydalanabilecek eşyalar ise Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenerek Bakanlığın internet sitesinde duyurulacaktır.

Tebliğ kapsamında;

  • Eşyanın gümrük beyannamesine konu edilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması gerekmektedir.

  • İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan eşyanın tamamını kapsaması gerekmektedir.

  • Yeşil hatta işlem gören gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmayacaktır.

İzin kapsamında işlem görecek gümrük beyanname işlemlerinde, eşyanın gümrük beyannamesine konu edilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması, beyannamede BS kutusunda BS-18 yazılması ve özet beyanın ilgili satırında yer alan eşyanın tamamını kapsaması gerekmektedir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihini (23.01.2019) takip eden 90. Gün yürürlüğe girer.

Ek- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Seri No:1)​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.