TRT Bandrolü - Karar

Yayınlanma Tarihi: 09 Temmuz 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 55501251 sayılı, 02.07.2020 tarihli ve TRT Bandrolü- Karar konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Danıştay 10. Dairenin 25/12/2019 tarihli ve E:2016/11681, K:2019/10917 sayılı kararı ile “3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar’ın 9. maddesinin ikinci fıkrası ve 10. maddesinin iptaline” karar verildiği belirtilmiştir.

Söz konusu iptal edilen maddeler aşağıda yer almaktadır.

“MADDE 9- (2) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g)

bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri,

Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır

Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili

MADDE 10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin

hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve

esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan

bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol

ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında

uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir.

(2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ

edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca

uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil

edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır. 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi

uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.

Tasarruflu yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.”

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.  

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.