Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi, İhracat Kotasının Dağıtımı ve CITES Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202231.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’ de “Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/50)” yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile tıbbi sülüğün ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmiş olup; bazı usul ve esaslara aşağıdaki maddelerde yer verilmiştir.

·       Tıbbi sülüğün yıllık ihracat kota miktarının, TÜBİTAK ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirleneceği, Genel Müdürlük internet adresinde ilan edileceği ve yıllık ihracat kota miktarı ilan edilmeyen sülük türlerinin ticari amaçlı ihracatına izin verilmeyeceği belirtilmiştir.

·       İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlerin esas alınacağı,

Kotanın Hesaplanmasında Esas Alınan Kriterler

Puan

Alınan Puan

1)Firmanın son dört yılda yapmış olduğu tıbbi sülük ihracat miktarı

0-99 kg

     1

   

 

      A

100-249 kg

     2

250-499 kg

     3

500-999 kg

     4

1000 kg ve üzeri

     5

2) Firmanın son dört yıldaki toplam ihracat miktarının, firmaya son dört yılda tahsis edilen toplam kota miktarına oranı

İhracat Miktarı/Kota Miktarı

 

      B

FİRMANIN TOPLAM PUANI

    A+B

 

·       Firmanın ihracat kotasının “Firma Kotası=(Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı)X Yıllık kota miktarı” formülü ile hesaplanacağı firmalara tahsis edilen ihraç kotalarının tahsis edildiği yıl için geçerli olacağı, bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemeyeceği,

·       CITES Belgesi başvurusuna istinaden Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne müracaat esnasında sunulan özel ürün menşe belgelerinin onay tarihi ile müracaat tarihi arasında en fazla 15 gün olabileceği ve firmaya tahsis edilen ihracat kota miktarı dolduğunda CITES Belgesi düzenlenmeyeceği,

·       Bu tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılacağı,

·       Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2020/38)’in yürürlükten kaldırıldığı,

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (31.12.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.