Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar’a Dair Usul ve Esaslar Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 202215.09.2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6038) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile dış ticarete konu ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasınınsın sağlanması, bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması ve teknik düzenlemelere uygun veya güvenli olmayan ürünlerin ithalatının ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda dış ticarete konu bir ürünün bu Karara ve bu Karara dayalı mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, masraflarının ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere, riskle orantılı olarak

       Ürünün ithalatına veya ihracatına izin verilmeyeceği,

       Bu Karara ve bu Karara dayalı mevzuata uygunsuzluğun ithalatçı veya ihracatçı tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde bunu sağlamak için ithalatçının veya ihracatçının uyarılacağı,

       Bu Karara ve bu Karara dayalı mevzuata uygunsuzluğun giderilmediği veya bunun imkânsız olduğu durumlarda, ürünün kısmen veya tamamen imhasının veya işlevsiz hale getirilmesinin sağlanacağı,

belirtilmiştir.

Ayrıca bu Karara, bu Karara dayalı mevzuata, yazılı bildirimlere, talimatlara veya taahhütnamelere aykırı hareket edenlerin, sahte belge kullananların ve belgelerde tahrifat yapanların hakkında, fiilin ağırlığına göre uygulanacak yaptırımlara aşağıda yer verilmiştir.

       Firmanın bu Karara istinaden yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men edileceği,

       Firmanın ithalatının veya ihracatının süreli veya süresiz durdurulacağı,

       Uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetinin süreli veya süresiz durdurulacağı veya statüsünün geri alınacağı,

       Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CİF değerinin %60’nın, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedileceği,

 belirtilmiştir.

Öte yandan 28.01.2013 talihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı yürürlükten kaldırılmış olup; ilgili mevzuatta 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına yapılan atıfların bu Karara yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (15.09.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.