TBMM’ye Sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 16 Mart 2023TBMM’ye Sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edilmiştir.

12.03.2023 tarihli 32130 sayılı Resmi Gazete’de kabul tarihi 09.03.2023 olan “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

Kapsam:

31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları Kanun kapsamına dahil edilmiştir.

Kesinleşmiş Alacaklar

Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergi asılları, buna ilişkin ceza, gecikme zammı ve gecikme faizi gibi fer’i alacaklara ilişkin tespit edilen yapılandırma oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi / Gümrük vergileri asıllarının tamamı*

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı*

Vergi aslına bağlı olmayan idari para cezaların % 50’si

Vergi aslına bağlı olmayan idari para cezaların kalan % 50’si

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 70’i,

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar*

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme izi gibi fer’i alacakların tamamı*

*İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında kesinleşmiş alacak hükümlerinden faydalanır.

Bunun yanında, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuk eden tutarların tahsilinden vazgeçilecek kısımlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;

Alacak Konusu

Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları

%50’si ödenir.

Kalan kısmın (% 50’sinin) tahsilinden vazgeçilir.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları

Tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları

Cezanın %15’inin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük)

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 75’in) tahsilinden vazgeçilir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar tahsil edilir.

 

Kanunun yayımı tarihinde istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar için (en son kararın terkin, tasdik veya tadilen tasdik ve bozma kararı olmasına göre);

 

Durum

Alacak konusu

Alacak tutarı

 

 

Son Kararın Terkin Olması

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları

İlk tarhiyata/ tahakkuka esas verginin/gümrük vergisinin %10’u ödenecek. Kalan kısmın (% 90’ın) tahsilinden vazgeçilir.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları

Tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları

Cezanın %5’inin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.

 

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük)

Asla bağlı olmayan cezaların % 10’u ödenir. Kalan kısmın (% 90’ın) tahsilinden vazgeçilir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %10’luk kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilir.

Durum

Alacak konusu

Alacak tutarı

 

 

 

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Son Kararın Bozma Kararı Olması

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları

%50’si ödenir.

 

Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilir.

 

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları

Tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları

cezanın %15’inin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.

 

 

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük,

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenir.

 

Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden vazgeçilir.

 

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilir.

 

 

Ayrıca, bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar için de aşağıdaki şekilde yapılandırma oranları belirlenmiştir.

 

Durum

Alacak konusu

Alacak tutarı

 

Uzlaşma Aşamasında Bulunan Tarhiyatlar (Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş olanlar)

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları

%50’si ödenir.

Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilir.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları

Tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden vazgeçilir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilir.

 

 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan Gümrük Kanunu kapsamında yapılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilir. Buna göre;

 

Durum

Alacak konusu

Alacak tutarı

 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış ve Kanunun yayım tarihi itibariyle tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme faizleri ile vergi aslına bağlı olmayan cezalar

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları

%50’si ödenir.

Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçili.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları

Tamamının tahsilinden vazgeçilir. İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları için vergi cezasının %25’i ödenir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarda cezanın %15’i, gümrük vergisinin aslının %50’si ödenir.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenir.

Kalan kısmın (% 75’in) tahsilinden vazgeçilir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilir.

 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine yukarıda belirtilen yapılandırma oranları uygulanır.

 

 

 

 

Gümrük Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır.

 

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Gümrük vergilerinin tamamı

Gümrük idari para cezalarının tamamı

Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihine kadar Yi-ÜFE tutarı

Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı

 

Ödeme ve Beyan :

 

Bu Kanun hükmünden yararlanabilmek için mükelleflerin;

Ø  31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Ø  Ödenecek tutarların ilk taksitini 30/06/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde azami 48 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacaktır.

Söz konusu Kanun Teklifini Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.