Tasfiye Genel Tebliği'nde (Elektronik İhale Seri No: 1) Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2018Özet: 16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasfiye Genel Tebliği'nde (Elektronik İhale Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No: 2) ile 25.04.2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)' de değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu değişiklikler aşağıda yer almaktadır. Tebliğ'in;

 • 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (b), (d) ve (l) bentlerinde ve 21. Maddesinde yer alan "Gümrük ve" ibareleri yürürlükten kaldırılarak Ticaret Bakanlığı olarak revize edilmiştir.

 • 4. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan "ihale yoluyla satışına veya" ibaresi "Bekletilmeyecek eşya sadece açık teklif usulüyle satışa sunulur." şeklinde değiştirildi.

 • 6. Maddesinin 2. Fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca taşıtlar, satışa sunulmadan önce taşıtı dışarıdan en az dört cepheden gösteren fotoğraflar ile taşıtın içini gösteren en az bir fotoğrafı ve videosu çekilir ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından incelenerek taşıtın bilgilerini, durumunu, özelliklerini, niteliklerini gösteren formatı Bakanlıkça belirlenecek ayrıntılı rapor düzenlenir. Düzenlenen raporlar ile taşıtın son durumunu gösteren fotoğrafların ve videonun birer örneği sistemde yayınlanır.

 • Satışların duyurulmasına ilişkin olan 7. Maddede yapılan değişiklik uyarınca e-İhalenin yapılacağı günün Bakanlık ve Genel müdürlük tarafından ilan edileceği, eşya satışının e-ihale sisteminde ilan edildiği ilk gün, ihale ilanının yayınladığı gün olarak kabul edildiği belirtildi.

 • 8. Maddesinin 3. Fıkrasında yapılan değişiklikler uyarınca,

  • Teminat tutarına ilişkin alınacak tutar, ihaleye esas bedelin % 10'udur.

  • İhaleye esas bedelin 1.000.000 TL'den fazla olması halinde, teminat tutarı 100.000 TL'dir.

  • Kapalı teklif yöntemi uygulanan ihalelerde, en yüksek teklifi veren isteklinin teminatı, ödeme yapılıncaya kadar bloke edilir.

  • Açık teklif yöntemi uygulanan ihalelerde ise; en yüksek teklif ile birlikte, ihaleye esas bedelin %75'i ve üzerinde olmak şartıyla, en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat da ihale konusu eşya için ödeme yapılıncaya kadar bloke edilir.

  • En yüksek teklifte bulunan isteklinin ödeme yapması üzerine en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat serbest bırakılır.

  • ​Bloke edilen teminat tutarları, işletme müdürlüğünce sistemde serbest bırakılmadıkça başka bir e-ihalede kullanılamaz.
         
Aynı maddenin 8. Fıkrasına eklenen cümle uyarınca, bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyaya ilişkin olarak Tasfiye Yönetmeliğinin 41. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

 • Eşyanın görülmesine ilişkin 9. Maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca, Gümrük idarelerinin ambarları dışında muhafaza edilen eşya, işletme müdürlüğünce satışa sunulduğunda bu durum eşyayı muhafaza eden yere bildirilir. Bu eşyanın ihale yoluyla yapılacak satışına katılacak olanlar ilgili gümrük idaresinden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. Satış sonuçlandıktan sonra ihaleyi kazanan kişinin eşya bedelini yatırmadan önce eşyayı görmesine izin verilir.

 • 11. Maddesinde yapılan değişikliklerde açık teklif ve kapalı teklif ile ilgili detaylı hükümler yer almaktadır.

 • İhalelere katılamayacak olanlara ilişkin olan 14. Maddenin 1. Fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüğünde görevli olanlar ve bölge müdürlüğünde tasfiye işlemleri ile görevli olanlarla, bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ihalelere katılamayacak olup, 14. Maddeye aykırı hareket edenler hakkında Bakanlıkça gerekli adli ve idari işlemler başlatılacağı belirtilmiştir.

 • Tebliğ uyarınca bekletilmeyecek eşyanın ödeme tarihinden itibaren üç gün içerisinde teslim alınması zorunludur.
   

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (16.10.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Tasfiye Genel Tebliği'nde (Elektronik İhale Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No: 2)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.