Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Nisan 202222.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’ de “Posta Ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)” yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine dolaylı temsil yetkisi tanınması tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

 

Başvuru Koşulları

 

·       Verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için “hava kargo acentesi” olarak yetkilendirilmiş olması, kara yolu yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için kara yolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş olması gerektiği,

·       Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının ilgili mevzuat hükümleri gereğince kesinleşmiş cezası veya mahkumiyet kararı ve Kesinleşmiş gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmaması gerektiği,

·       Verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin; bünyelerinde X-ray cihazı, otomatik barkod okuyucu, bant sistemi ve kamera sistemi bulundurması ve  kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi için teminat mektubu (yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenilmesi durumunda 250.000 TL, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenilmesi durumunda 500.000 TL) ibraz edilmesi gerektiği,

Belirtilmiştir.

Başvuruda aranacak belgeler

 

·       Başvuruda başvuru formu, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin son durumu ve sermayesine iştirak eden pay sahiplerinin pay oranlarını gösterir ticaret sicil gazetesinin örneği, adli sicil belgesi, gümrük müşavirliğiyle yapılan sözleşme örneği, kargo acentesi yetki belgesi, teminat mektubu, kara yolu taşımacılığı yetki belgesinin örneği, geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin örneği, izinli gönderici tesisisin kullanılacak olması durumunda, izinli göndericinin yönetim kurulu üyeleri ve sermayesine iştirak eden pay sahiplerinin pay oranlarını gösterir ticaret sicil gazetesinin örneğinin gerektiği belirtilmiştir.

 

Gönderilerin beyanı

 

·       Doküman olarak ayrılan gönderilerin beyanında asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri ve teslimat adresi yer alacağı ve tek bir kalemde topluca beyan edileceği,

·       İhracatta basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde gümrük tarife istatistik İhracatta basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde gümrük tarife istatistik pozisyonunun beyanına ilişkin olarak;

a) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanına on ikili gümrük tarife istatistik pozisyonu girilmesi,

b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için eşya kodu alanına asgari dörtlü tarife pozisyonu girilmesi,

c) Numunelik eşya ve model ihracatında, eşya kodu alanına asgari dörtlü tarife pozisyonu girilmesi,

·       Dolaylı temsil yetkisi kapsamında brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanının operatör tarafından yapılacağı,

·       Aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin verileceği ,

·       Eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilebilmesi için “KDV İstisna Belgesi”; ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alması halinde “ÖTV İstisna Belgesi” aranacağı, eşyanın bir gerçek kişi adına gelmesi gerektiği,  

hususları belirtilmiştir

 

Vergilerin hesaplanması ve ödenmesi

 

·       Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlendiği, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebileceği, verginin operatöre teslimini takip eden yedi gün içerisinde ödeneceği belirtilmiştir.

Geri gelen eşya ve mahrece iade edilen eşya

 

·       İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin gümrük müdürlüğüne ibrazının gerektiği, ihracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanılmışsa ilgili vergilerin tahsil edileceği belirtilmiştir.

Müeyyide

 

·       Bu Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hakkında fiilin daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi halinde, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Bu Tebliğ ile 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca Tebliğin uygulanması amacıyla gerekli görülen her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlığın (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.