Milletlerarası Sözleşmenin I inci ve III üncü Eklerinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202230.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’ de “AB – Ortak Transit Ülkeleri (OTÜ) Komitesi’nin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin I inci ve III üncü Eklerini Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Kararı (Karar No: 5019)” yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile, sözleşme Ek I metninin, ilgili kararın A ilavesinde; Ek III metninin, bu kararın B ilavesinde düzenlenerek değiştirildiği belirtilmiştir.

Bu karara göre, A ilavesinde düzenlenen sözleşme Ek I değiştirilmiş olup, ilgili değişikler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır;

·       Sözleşmenin 50 inci maddesine (3) sayılı, “bir ortak transit işlemi ile ilgili bir ülkenin gümrük idaresi, Madde 114(2)(a)’da belirtilen süre sınırının tamamlanmasından önce, borcu doğuran olayların yerinin kendi sınırları içinde bulunduğuna yönelik kanıt elde ederse, bu idare derhal ve her halükarda bu süre sınırı içerisinde, hareket ülkesinin gümrük idaresinin, talepte bulunan gümrük idaresine, tahsilatı başlatma sorumluluğunu devretmesi için, uygun olarak gerekçelendirilmiş bir talebi iletilir” ve (4) sayılı “hareket ülkesinin gümrük idaresi, 3 üncü fıkra uyarınca yapılan talebin alındığını teyit eder ve talepte bulunan gümrük idaresini, talebi karşılamayı ve talepte bulunan idareye tahsilatı başlatmak için sorumluluğu devretmeyi kabul edip etmediğine ilişkin olarak, talebin iletildiği tarihten itibaren 28 gün içinde bilgilendirir” fıkraların eklendiği, 

·       Sözleşmenin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “bir sertifikanın geçerlilik süresi iki yılı aşamaz. Ancak, bu süre, teminat gümrük idaresi tarafından iki yılı aşmayan bir süre için bir dönem uzatılabilir” ibaresinin “bir kapsamlı teminat sertifikasının veya teminattan vazgeçme sertifikasının geçerlilik süresi beş yılı aşamaz. Bununla birlikte, bu süre, teminat gümrük idaresi tarafından, beş yılı aşmayan ilave bir süre ile bir defa uzatılabilir” şeklinde değiştirildiği, 

·       Sözleşmenin 79 uncu maddesine (3) sayılı, “sertifikanın geçerlilik süresi içinde, teminat gümrük idaresi, sertifikanın çok sayıda değişiklik neticesinde yeteri kadar okunabilir olmadığına ve hareket gümrük idaresi tarafından reddedilebileceğine ilişkin bilgilendirilirse, teminat gümrük idaresi sertifikayı hükümsüz hale getirerek, uygunsa yenisini düzenler” ve (4) sayılı “iki yıllık geçerlilik süresi olan sertifikalar geçerliliğini koruyacaktır. Bunların geçerlilik süresi, teminat gümrük idaresi tarafından, beş yılı aşmayan ikinci bir süre ile uzatılabilir” fıkraların eklendiği, 

·       Sözleşmenin İlave II, Bölüm III - 19 uncu fıkranın üçüncü bendinde yer alan ifadenin, “bir kapsamlı teminat sertifikasının veya teminattan vazgeçme sertifikasının geçerlilik süresi beş yılı aşamaz. Bununla birlikte, bu süre, teminat gümrük idaresi tarafından, beş yılı aşmayan ikinci bir süre için uzatılabilir. Sertifikanın geçerlilik süresi içinde, teminat gümrük idaresi, sertifikanın çok sayıda değişiklik neticesinde yeteri kadar okunabilir olmadığına ve hareket gümrük idaresi tarafından reddedilebileceğine ilişkin bilgilendirilirse, teminat gümrük idaresi, uygunsa, sertifikayı hükümsüz hale getirerek yenisini düzenler. İki yıllık geçerlilik süresi olan sertifikalar geçerliliğini koruyacaktır. Bunların geçerlilik süresi, teminat gümrük idaresi tarafından, beş yılı aşmayan ikinci bir süre için uzatılabilir” şeklinde değiştirildiği,

 belirtilmiştir.

Bu karara göre, B ilavesinde düzenlenen sözleşme Ek III değiştirilmiş olup, ilgili değişiklikler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

·       Sözleşmenin ilave A1, Başlık II, Kısım II, transit beyan verisinin özelliklerine ilişkin bent B, “TEMİNAT REFERANSI” madde işareti, Alan 2’nin içeriğinde yer alan, “(ISO alfa 2 ülke kodu)” ifadesinin “İlave A2’de yer alan ülke kodu” olarak değiştirildiği,

·       Sözleşmede yer alan ilave A2, bent l’ e, “Kuzey İrlanda için XI kodu kullanılır. XI kodu, Akit Taraflar nezdinde, Ülke (kutu 8 ve y kutu 8) ve Varış ülkesi (kutu 17a ve y kutu 17a) veri öğeleri için ihtiyaridir” ibaresinin eklendiği,

·       Sözleşmenin ilave A4, bent 1, Alan 2’nin içeriğinde yer alan, “(ISO alfa 2 ülke kodu)” ifadesi “İlave A2’de yer alan ülke kodu” olarak değiştirildiği ve sözleşmenin İlave Bl, Kutu 51’inde belirtilen “GB Birleşik Krallık” ifadesi, “GB Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda hariç)” olarak değiştirildiği ve “XI Kuzey İrlanda” kodunun listeye eklendiği,

·       Sözleşmenin İlave Cl – bent 1’inde, İlave C2 – bent 1’inde ve İlave C4 – bent 1’inde yer alan, “Makedonya Cumhuriyeti” ifadelerinin, “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi ile değiştirildiği ve “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” ifadesinden sonra ve son not 3’ten önce olacak şekilde, “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilecektir. Bu nedenle, Avrupa Birliği gümrük bölgesinde yerleşik bir kefil, teminat burada kullanılabilecek ise, Kuzey İrlanda’da bir temsilci tayin edecek veya bir hizmet adresi belirtecektir. Bununla birlikte, ortak transit bağlamında, bir teminat Avrupa Birliği’nde ve Birleşik Krallık’ ta geçerli hale getirilmiş ise, Birleşik Krallık’  ta tayin edilmiş bir temsilci veya tek bir hizmet adresi, Kuzey İrlanda dâhil, Birleşik Krallığın tamamını kapsayabilir” ifadesinin eklendiği,

·       Sözleşmenin İlave C5’te 7 numaralı kutusu ve İlave C6’nın 6 numaralı kutusunda yer alan “BİRLEŞİK KRALLIK” ibaresinden sonra “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilmelidir” dipnotunun eklendiği

belirtilmiştir.

Karar hükümleri yayım tarihinde (30.12.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.