Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 09 Nisan 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 31.03.2021 tarihli, E-85593407 sayılı ve Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması konulu Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile, 2019/1 sayılı Genelgenin üçüncü maddesinde aşağıdaki değişikler gerçekleştirilmiştir.

·         Gözetim tebliğinde belirtilen kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde yurtdışı beyanı yapılmasına istinaden ödenen vergilerin geri verilmesine başvurulması ve başvurunun reddedilmesi kararına karşın açılan davalardan yüklümce feragat edilmesi durumunda gümrük idaresi tarafından ayrı bir işlem tesis edilmeyecektir.

·         Davanın idare aleyhine sonuçlanması ve yargı kararı gereği geri verilme yapılması durumunda yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyan kalkmakta olup bu durumda başlangıç beyanına dönülerek gözetim belgesi aranacaktır.

·         İlgili kurum tarafından Gözetim belgesi düzenlenemeyeceğinin gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte  geri ödenmesi durumunda da   herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

Değişiklik yapılan 2019/1 sayılı Genelgenin üçüncü maddesinin değişiklikten önceki ve sonraki hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değişiklikten Önce

Değişiklikten Sonra

Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında, Gümrük Kanunu uyarınca geri verme başvurusunda bulunulması, bu başvurunun idarece reddi işlemine karşı dava açılması ve davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle yargı kararı mucibince geri verme işleminin yapılması durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü izahtan vareste bir husustur. Bu durumda, gözetim belgesinin teminine yönelik olarak Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir.

Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca geri verme başvurusunda bulunulması, bu başvurunun idarece reddi işlemine karşı dava açılmasını müteakiben davadan yükümlüsünce feragat edilmesi halinde, herhangi bir işlem tesis edilmez.

Ancak davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle, yargı kararı mucibince geri verme işleminin yapılması durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü izahtan vareste bir husustur. Bu durumda, Gümrük Yönetmeliği'nin 181 inci maddesi kapsamında yapılan bildirimler sonucunda, ilgili kurum tarafından belgenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı hususunun gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, herhangi bir işlem tesis edilmez. Aksi takdirde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelge' de belirtilen usullere devam edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir.

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelge’ ye göre yapılan işlemlere ilişkin idari yaptırımlara dair itirazlardan vazgeçilmesi veya dava aşamasında olanlarla ilgili olarak da davadan feragat edilmesi halinde; yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’ i alacakların, feragat veya itirazdan vazgeçme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi koşuluyla idari yaptırımlar iptal edilir.

 

 

Genelge, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.