Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Kapsamında Gümrük İdareleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Yayınlanma Tarihi: 30 Mayıs 2018Özet: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 18.05.2018 tarihli ve 85593407-010.06.99 sayılı Genelge ile, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idareleri tarafından yapılacak işlemlerin esasları belirtilmiştir.

Açıklamalar

Genelge uyarınca,

1) Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişi sağlanacaktır.

2) Gümrük Yönetmeliği'nin 180 inci maddesi kapsamında yapılan kontrollerde, Gözetim

Belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlüden Ekonomi Bakanlığından söz konusu eşya için Gözetim Belgesi temin etmesi istenir. Yükümlü ek kıymet beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını da sağlayabilir. Bu durumda eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır. Söz konusu ek beyan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 61/3 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 113 üncü maddeleri çerçevesinde yükümlüyü bağlayan esasları kapsamakta olup; BİLGE programında usulüne uygun olarak "Yurt Dışı Diğer Giderler" altında yapılabilecektir. Mükellefin ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

Ancak, sonrasında 4458 sayılı Kanunun 211 nci maddesine göre geri verme ve kaldırma talebinde bulunan yükümlüler, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar'ın 4 üncü maddesinde yer alan "İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra Gözetim Belgesi de aranır." hükmü gereğince Ekonomi Bakanlığından ilgili eşya için alacakları Gözetim Belgesini ibraz etmek zorundadır. Kanunun 242 inci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda, idari yargı mercilerine başvuru yolu açıktır.

3) İkincil ve sonradan kontroller sonucunda eşyanın farklı GTİP' lerde olduğu tespit edilirse, belirlenen yeni GTİP' lerde yer alan eşyanın gözetime tabi olması veya gözetime tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında gözetim belgesinin ibraz edilmemiş olması durumlarında -5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren hususlar saklı kalmak üzere- gözetim belgesi talep edilmesi gerekmektedir.

4)Yapılan ikincil ve sonradan kontroller sonucu eşyanın vergilendirme unsurlarında herhangi bir aykırılık olmamasına karşın, beyan edilen kıymetin ilgili Gözetim Tebliğindeki kıymetten daha düşük olduğunun anlaşılması halinde, gümrük idaresince yükümlülere bu husus bildirilir. Bildirimden sonra 30 gün içinde yükümlü tarafından farklılığa ilişkin vergilerin ödenmesi halinde ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 4 üncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmez.

Genelge ile ilgide kayıtlı 07.02.2012 tarihli ve 2012/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek- 18.05.2018 tarihli ve 85593407-010.06.99 sayılı Genelge​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.