Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemlere Yönelik Tasfiye Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2018Özet: 28.11.2018 tarihli ve 30609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1) ile, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' nun 9, 10, 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca eşyaya el konulması, taşıtların alıkonulması, eşyanın teslim alınması, muhafazası ve tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Açıklamalar

Tebliğ' de;

 El koyma işlemine İlişkin Olarak;

 • Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere yaptırımının uygulanabileceği eşya ile Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, rızaen teslim edilmediği takdirde el konulacağı,

 • Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararlarının, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunacağı.
   

Kaçak Eşya ile Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtın Rızaen Teslimine İlişkin Olarak;

 • Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere yaptırımının uygulanabileceği eşya ile Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtların rızaen teslim edildiği takdirde, muhafaza altına alınacağı,

 • El koyan/alıkoyan birimlerce, eşya sahibinin ya da bulunduran kişinin rızaen teslim ettiğine dair imzalı beyanı alınarak, "Arama, Rızaen Teslim ve Muhafaza Altına Alma Tutanağı" ile eşya veya taşıt muhafaza altına alınacağı,

 • Muhafaza altına alma işleminin el koyma/alıkoyma ile aynı neticeleri doğuracağı,
   

Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtın Alıkonulmasına İlişkin Olarak;

 • Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtların;

  a) Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi,

  b) Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması,

  c) Soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar   kullanılması,

  Hallerinde, bu tür taşıtlara alıkoyma kararı alınmak üzere elkonulacağı,

 • Bu tür taşıtlar hakkında 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmayacağı,

 • Hâkim, kararını el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklayacağı; aksi hâlde el koymanın kendiliğinden kalkacağı,

 • Rızaen teslim edilmesi halinde Tebliğde yer alan Kaçak eşya ile kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtın rızaen teslimi başlıklı 5. Maddede belirtildiği şekilde muhafaza altına alınacağı,

 • Alıkonulma veya rızaen teslimlerde taşıtın bulunduğu il sınırları içerisinde işletme müdürlüğünün bulunması halinde taşıtın öncelikle bu idareye teslim edileceği,
 
Kaçak Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Olarak;​
 • Kaçak zannıyla el konulan akaryakıt hariç, her türlü eşya için ambara alınış tarihinden itibaren 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitiminden itibaren, eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halleri nedeniyle bekletilmeyecek nitelikteki eşya için 2 iş günü, diğer eşya için 10 gün içerisinde gümrük müdürlüğünce tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenerek ilgili işletme müdürlüğüne gönderileceği,

 • Eşyaya ilişkin hâkim veya mahkeme kararlarının en geç 2 iş günü içinde ilgili işletme müdürlüğüne bildirileceği,
​Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtın Tasfiyesine İlişkin Olarak;
 • Taşıtın değeri kadar teminatın alıkoyma veya muhafaza altına alınma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim edilmesi halinde, aracın sahibine iade edileceği,

 • Alıkonularak veya muhafaza altına alınarak gümrük idaresine teslim edilen deniz taşıtları teminatla teslim alınmaması halinde, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca karşılanmak üzere gümrük idaresince belirlenen en yakın liman işletmesine teslim edileceği ve masrafların, sahiplerince ya da donatanlarınca karşılandığı sürece taşıtın tasfiyesi yoluna gidilmeyeceği,
 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını İhlal Eder Nitelikteki Eşyaya İlişkin İşlemler;
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların konusunu oluşturan ve aynı zamanda fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte olduğundan şüphe edilen eşyanın, bir gümrük işlemi ile bağlantılı olması halinde gümrük idaresine ait ambarlara alınacağı,

 • Bu şüphe ile el konulan eşyanın gümrük işlemleri ile bağlantısının kurulamaması halinde ise bu tür eşya, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 163 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiğinden, gümrük idaresince teslim alınmayacağı ve milli emlak birimlerine teslim edileceği,

 • Ancak, 5607 sayılı Kanun kapsamında dava açılması halinde bu tür eşya gümrük idaresine ait ambarlara alınabileceği gibi, eşyanın tasfiyesine ilişkin işlemler yerinde de gerçekleştirilebileceği,

 • Yurt içinde 5607 sayılı Kanun kapsamında el konulan ve aynı zamanda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilerek gümrük idaresine teslim edilen eşya ile ilgili olarak, 6769 sayılı Kanun kapsamında dava açılması ve mahkemesince imhası yönünde karar verilmesi halinde; eşyanın depolanması, imhası ve yapılan diğer masrafların yükümlüsünden tahsil edileceği,

Konularına ilişkin detaylı hükümler yer almaktadır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (28.11.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.