İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 202226.02.2022 tarihli ve 31762 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

·       Tebliğin 2 nci maddesine (2) numaralı fıkra eklenerek Ek-1’deki tabloda yer alan ürünlerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ila 171 inci maddeleri kapsamında (Geri Gelen Eşya, Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler) serbest dolaşıma girmesi halinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı,

·       Ek-1’ de yer alan Kayda Alınan Eşya Listesi tablosunda yer alan 0703.20 gümrük tarife pozisyonuna sahip eşyanın kayıt merkezi olarak yetkilendirilen ihracatçı birliklerinden olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ilgili satırdan çıkartılmış olup; yerine ise Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin eklendiği,

·       Ek-1’de yer alan Kayda Alınan Eşya Listesi tablosuna 0904.22.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonuna sahip eşya satırından sonra gelmek üzere,

1108.11

    İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
    Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

satırının eklendiği,

·       Ek-2 kayıt belgesi başvurusuna eklenecek belgelerde yer alan ve 1 numaralı maddesinde bulunan “güncel bilgilere sahip” ibaresinin “güncel bilgileri içeren” ibaresi ile değiştirilerek; Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgileri içeren beyan sahibine ait sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği; ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanının aranacağı,

·       Ek-2 kayıt belgesi başvurusuna eklenecek belgelerde yer alan 1 numaralı maddenin devamı olarak, “ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranır” ibaresinin eklendiği,

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (26.02.2022) yürürlüğe girer.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.