İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yürürlüğe Konulmuştur.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202231.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (5052) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile İthalat Rejimi Kararında aşağıdaki maddelerde belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

·       Karar kapsamına ek mali yükümlülük dahil edilmiştir.

·       İlgili kararın 10. maddesine (4) sayılı fıkra eklenerek, ithalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıfların ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılacağı bildirilmiştir.

·       İlgili karara bağlı geçici  birinci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “1/1/2021” ibareleri “1/1/2022” şeklinde, “28/2/2021” ibaresi “28/2/2022” şeklinde değiştirilmiş olup; “01/1/2022” tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, “1/1/2022” tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın  “28/2/2022” tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı,

·       Aşağıda yer alan ilgili kararın geçici birinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının yürürlükten kaldırılacağı,

“(2) 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında olup A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen, Türkiye ile AKÇT arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşmanın yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile ilgili Anlaşma ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı kapsamında olup geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde ‘AB’ sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanır.”

 

“(3) 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Karar eki listelerde "Diğer ülkeler" sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.”

 

·       İlgili kararın geçici ikinci maddesinde yer alan 1/1/2018-31/12/2019” ibaresi “1/1/2017-31/12/2020” şeklinde değiştirilerek; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında “1/1/2017-31/12/2020” tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne yapılmış olan ihracatta, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya  dokuzuncu maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla, anılan fıkra hükümleri tatbik edileceği,

·       Aşağıda yer alan ilgili kararın ek birinci maddesi, geçici üçüncü ve geçici dördüncü maddesinin yürürlükten kaldırılacağı,

“EK MADDE 1- (1) İthalatın “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” hükümlerine uygun şekilde yapılması halinde, bu Kararın uygulanması bakımından Avrupa Birliği’ne uygulanan gümrük vergisi oranları/ek mali yükümlülük Birleşik Krallık’ a da uygulanır.”

 

 

 

 

 

 

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) 04/08/2020 tarihli ve 2818 sayılı  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 24/11/2020 tarihli ve 3202 sayılı İthalat Rejimi Karına Ek Karar kapsamında yer alan eşyanın, İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanı Kararları kapsamında ithalatında ödenen gümrük vergisi ve toplu konut fonu miktarının, Tarife Kontenjanına İlişkin Kararlar eki listelerde belirlenen tavizli oran/miktardan fazla olması halinde, bu fazlalıkla ilgili olarak  4458 sayılı  Kanunun dokuzuncu kısmının  beşinci bölümünde  yer alan  hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.”

 

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, 1 Ocak 2021 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin, “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatı halinde, söz konusu eşyaya Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanır; alınan teminatlar hakkında gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.”

·       Aynı Kararın ekinde yer alan listeler ve ekler değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış olup; aynı Karara ekte yer alan listelerin ilave edileceği,

belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.