İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Tespiti Edilmesi İle İlgili Genelge Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 22 Ekim 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 67665363 numaralı, 06.10.2021 tarihli ve 2021/27 sayılı Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri konulu Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile yargı mercileri nezdinde Gümrükler Genel Müdürlüğü aleyhine açılan davaların daha etkin bir biçimde savunulabilmesini için ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak izlenmesi gerekenler özetle aşağıda belirtilmiştir.

 

·         Gümrük Kıymeti ile ilgili mevzuat ve uluslararası düzenlemeler başlıklı bölümde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun kıymet ile ilgili hükümleri, Dünya Ticaret Örgütü Kıymet Anlaşması hükümleri ile uyumlu bulunduğu bu çerçevede, gümrük idaresinin, beyan edilen kıymetin gerçeklik ve doğruluğunu teyit etmek üzere araştırma yapma hakkı olduğundan yükümlüsünden ilave bilgi ve belge talep edebileceği belirtilmiştir.

·         Satış Bedeli Yönteminin Terkedilmesi başlıklı bölümde gümrük idaresinin beyan edilen kıymetin doğruluğundan veya gerçekliğinden şüphelenmeye devam ettiği durumda, ithal edilen eşyanın gümrük kıymetinin satış bedeline göre tespit edilemediğini savunabileceği, Gümrük idaresinin nihai karar vermeden önce, sunulan bilgi veya belgelerin doğruluğundan veya gerçekliğinden şüphelenme gerekçelerini, ithalatçıya bildireceği ve ithalatçıya cevap vermesi için makul bir fırsat tanıyacağı belirtilmiştir.

·         Kıymet düşüklüğünün izah edilememesi başlıklı bölümde yükümlü tarafından yapılan açıklamaların ticari teamüller çerçevesinde değerlendirilmesinin önem arz ettiği belirtilip konu ile ilgili vaka örneklerine yer verilmiştir.

·         Kıymet Tespitinde Kullanılan Yöntemin Belirtilmesi başlıklı bölümde  ithal eşyasının gümrük kıymetinin hangi yönteme göre belirlendiği ve varsa daha önceki yöntemlere göre kıymet tespitinin neden yapılamadığının açıklanması gerektiği, yasal dayanak olarak da bu yönteme ilişkin hükümlerin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

·         Eşyanın "aynı" veya "benzer" eşya olduğunun ortaya konulması başlıklı bölümde aynı eşyanın satış bedeli yöntemine göre yapılan bir kıymet tespitinde, ithal eşyası ile emsal alınan "aynı eşya"nın aynı olduğu hususu, Gümrük Yönetmeliğinin 43/1-b ve diğer ilgili bentlerindeki hükümlere dayanılarak açıklanması gerektiği, fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikler ile üretildiği ülke gibi yönlerden de aynı olduğu gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir .

Genelge, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.