İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Düzenlemeleri

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Bu kapsamda;

  • 2017/4 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine istinaden düzenlenen belgelerde garanti süresi proje süresine dahil olacaktır ibaresi

  • Aynı Tebliğin "Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali" başlıklı maddesine "Söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen iptal işlemi, bir defaya mahsus olmak üzere ve müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla geri alınabilir." İbaresi

  • Aynı Tebliğe "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilmiş ve iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilir." İbaresi.

eklenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, tebliğ yayım tarihinden (31.12.2018) itibaren yürürlüğe girecektir.

Ek- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.