Henüz Kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerine/İzinlerine Rusya ve Ukrayna Arasındaki Savaş Hali Gözetilerek Mücbir Sebep-Ek Süre Onay Verilmesine Yönelik Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan 2022Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2022 tarihli, 73669722 sayılı ve ‘’Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı Hakkında’’ konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki savaş hali gözetilerek, ihracatçı firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılması adına, 20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan ‘’Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’’ 25. ve 49. Maddeleri kapsamında 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesine yönelik Bölge Müdürlüklerinin yetkilendirildiğinin belirtilmesiyle beraber ek süre uygulamasının ne şekilde tatbik edileceğine yönelik aşağıdaki hususlarda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir:

·       Ek süre uygulamasından firmaların belge kapsamındaki herhangi bir ihracat kaleminin öngörülen miktarının %100’ünün gerçekleşmediği veya belgenin sarfiyat tablosunda eksi değer bulunması halinde faydalanabileceğinin belirtilmesinin yanı sıra döviz kullanım oranının aşılması, ekspertiz raporunun süresi içerisinde alınmaması gibi durumların tek başına ek süre verilmesinde yeterli olmadığı, ek olarak eksik ihracatın tamamlanması adına alınan sürede bu eksikliklerin de ihracatçı firmalar tarafından giderilebileceği,

·       Biden fazla ithal girdinin işlenmesiyle ihraç ürününün oluştuğu durumlarda, girdilerin tümünün ithalatının tamamlanmasıyla ihracat gerçekleşeceği için sadece belge kapsamındaki ihracata değil belge süresine bir bütün olarak ek süre verilebilmesine imkan tanındığı,

·       Son dört takvim yılı (2018, 2019, 2020, 2021) içerisinde Rusya ve/veya Ukrayna’ya dahilde işleme rejimi veya başka bir gümrük rejimi kapsamında ihracat gerçekleştiren firmaların ek süre talepleri, belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Rusya ve Ukrayna’ya yapılmasının kararlaştırıldığının, akreditif, kontrat, anlaşmalar, proforma fatura vb. bir belgeyle teşvik edilmesine gerek duyulmadan, firmanın ihracat kayıtları (DİR Otomasyon sisteminde yer alan bilgiler veya firmanın sunmuş olduğu 10.00 rejim kodlu beyannamenin elektronik ortamda teyide) tetkik edilerek sonuçlandırılabileceği,

·       Son dört takvim yılı içerisinde Rusya ve Ukrayna ile ihracatı bulunmayıp sadece 2022 yılı içerisinde ihracatı gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan ihracatçı firmaların ise belge/izin ihracat taahhüdünde yer alıp gerçekleştirilemeyen ihracatın Rusya ve Ukrayna’ya yapılmasının kararlaştırıldığını bir belgeyle (akreditif, kontrat, anlaşmalar, proforma fatura vb.) tesvik etmesi gerektiği,

·       Ek süre hakkı bulunmasının süre kaydırımı, performans vb. nedenlerle meydana geldiği durumlarda, belgelerin henüz bu haklarını kullanmamış olsa da Onay kapsamındaki ek süre imkanından faydalanabileceği,

·       Belge orijinal süresi ve/veya sonrasındaki 3 ay içerisinde yapılmış ve reddedilen herhangi bir ek süre talebi bulunması halinde, belge süre sonu üzerinden 3 ay geçen belgelerin Onay kapsamındaki mücbir sebep ek süre imkanından faydalanabileceği,

 

bildirilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.