Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202230.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’ de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile, 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır;

·       Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Gümrük memuru, geçici depolama yerine alınan eşya için kendisine verilen ve üzerinde özet beyan numarasının yer aldığı boşaltma listesi ile özet beyan bilgilerini karşılaştırarak geçici depolama yeri giriş işlemlerini onayladığı ve bu onay sonrasında boşaltma listesinin ilgili işletme personeli tarafından muhafaza edilir” ibaresine ekleme yapılarak, havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilebileceği,

·       Yönetmeliğin 196 ncı maddesinden sonra gelecek şekilde, gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulmasına ilişkin aşağıda yer alan 196/A maddesi eklenerek;

Ø  196 ncı madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderileceği, yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243 üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edilebileceği,

Ø  Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabileceği ve beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmeyeceği, 

·       Yönetmeliğin 381 inci maddesinde belirtilen geçici ithal eşyasının ayniyeti maddesine (4) sayılı fıkra eklenerek; geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorların, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabileceği, 

·       Yönetmeliğin 451 inci maddesine (3) sayılı fıkra eklenerek; ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verileceği, 

·       Yönetmeliğin 576 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sahip olması gereken niteliklere ilişkin (ğ) bendinde belirtilen “altmış beş yaşını” doldurmamış olmak koşulunun, “yetmiş yaş” olarak değiştirildiği, 

belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (30.12.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.