Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.

09.01.2024 tarihli ve 32424 sayılı Resmi Gazete’ de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklikler ile;

·        Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşulu aranmayacağı,

 

·        Ulusal ve ortak transit rejimlerinde serbest dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin beyannamelerin kontrol ve muayene neticesinde eşyanın beyan edilenden farklı olduğunun tespitinde 6'lı tarife alt pozisyonu değişikliği olup olmamasına bağlı olarak cezai işlem uygulanacağı,

 

·        Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya ile yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan havayolu şirketlerinin, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan hava taşıtları ve motorlarının yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresinin dokuz ay uzatılacağı,

 

·        Geçici depolama yerinde yapılacak genişletmenin, aynı bina veya aynı saha içerisinde, geçici depolama yeri ile doğrudan irtibatlı yer, bölüm veya saha gibi açık veya kapalı alan şeklinde yapılması gerektiği ve plan değişikliği gerektiren taleplerin, ilgili bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlıkça sonuçlandırılacağı,

 

·        Sahiplerinin isteği üzerine geçici depolama yerinin kapatılmasının talep edilmesi halinde, geçici depolama yerinin boş ve faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tam olması ve geçici depolama yerindeki eşyanın tutulan kayıtlara uygunluğunun tespit edilmesi üzerine Açma ve İşletme İzin Belgesi, ilgili gümrük müdürlüğünce geçici depolama yeri işleticisinden geri alınacağı ve belgenin üzerine geri alınma tarihi yazılarak iptal edileceği,

 

·        Bakanlıkça verilen ek süre içerisinde, ilgililerce başvuru yapılmaması veya sürenin bitimini müteakip yeniden ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım izninin iptal edilebileceği,

 

·        Gümrük Yönetmeliği'nin Kanunun Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller başlıklı Ek-82’ye antrepo içinde devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşyanın antrepoda başka bir devre konu olması maddesi ile geçici depolama yeri ve/veya antrepolara gümrük idaresinin izni çerçevesinde girilmesi yükümlülüğüne işleticinin uymaması maddesinin eklendiği,

belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (09.01.2024) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.