Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 2023Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.

03.01.2022 tarihli ve 32062 sayılı Resmi Gazete ‘de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklikler ile;

·         “Madde 53/6 - Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahlil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulması ve vergilerin de aynı süre içinde ödenmesi gerektiği,”

·         “Madde 112/4 - İhracat beyannamelerinin yansıra antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinin de beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanacağı ve bu beyannamelere ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapılacağı ve elektronik ortamda paylaşılacağı,”

·         “Madde 114/3 - Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgelerin gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edileceği,”

·         “Madde 231/1 - Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebileceği,”

·         “Madde 232/3 - Basitleştirilmiş izin başvurularında firmanın, vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış yazıya gerek olmayacağı,”

·         “Madde 325/1 - İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren; şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dâhilde işleme rejiminde üç ay, gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin kapatılması için, denetleyici gümrük idaresine başvuru yapılabileceği,”

·         “Madde 425/2 - Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin 30 gün içinde bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren beyan sahibine, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı,”

·         “Madde 513/10 - Ekonomik yönden ihtiyaç olması halinde, ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde geçici depolama yeri açma talebinde bulunan kişinin liman işleticisi olması, geçici depolama yeri için 10.000.000 TL tutarında teminat verilmesi, geçici depolama yerinin mutat yolların izlenmesi kaydıyla liman işleticisinin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve limanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 513. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen kapalı alan şartı aranmaksızın geçici depolama yeri açılmasına izin verilebileceği,”

·         “Madde 515/1 - Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların, asgari olarak; eşyanın girişindeki beyan veya belge numarası ve tarihini, giriş tarihini, girişteki eşya miktarını, eşyanın çıkışındaki beyan veya belge numarası ve tarihini, çıkış tarihini, çıkıştaki eşya miktarını, eşyanın geçici çıkarılması halinde buna ilişkin bilgileri, eşyanın elleçlemeye tabi tutulması halinde buna ilişkin bilgileri, içerecek şekilde, geçici depolama yeri işleticilerince eşyanın girişine ve çıkışına eş zamanlı olarak bilgisayar ortamında tutulması ve bu kayıtların her zaman gümrüğün denetlemesine hazır halde bulundurulması gerektiği,”

 

 

·         “Madde 518/2 - Gümrük Antreposu Yatırım izninin 05.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler başlıklı tablosunda sayılan ve ödenmiş sermayesi;

a) 1. ve 2. Bölge kapsamındaki iller için 10.000.000 TL,

b) 3. ve 4. Bölge kapsamındaki iller için 5.000.000 TL,

c) 5. ve 6. Bölge kapsamındaki iller için 3.000.000 TL,

olan anonim ve limited şirketlere verilebileceği,”

·         “Madde 575/3 - Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, gümrük müşavir yardımcısı yansıra stajyer de çalıştırabileceği ancak çalıştırılacak stajyerin, gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamayacağı, bu şekilde davrandığı tespit edilenlerin stajına son verileceği ve bu kişilerin bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamayacağı,”

·         “Madde 587/1 - Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanacağı,”

belirtilmiştir.

 

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 2nci ve 3 üncü maddeleri 01.02.2023 tarihinde, 7nci ve 9 uncu maddeleri, 15 inci maddesi ile EK 82’de yer alan tabloya eklenen 57 numaralı satır yayımı tarihinden 60 gün sonra yürürlüğe girecek olup, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde (03.01.2021), yürürlüğe girmiştir

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.