Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 09 Haziran 202225.05.2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile gümrük yönetmeliğine ait bazı maddelerin aşağıdaki şekilde değiştirildiği  belirtilmiştir.

       İthal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurları için, en geç söz konusu kıymet veya matrah unsurunun daha önceden öğrenildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulması ve vergilerinin de aynı süre içinde ödenmesi gerektiği; yapılan değişiklik ile, ilgili kıymet ve matrah unsurunun muhasebe kayıtlarında intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulması ve vergilerinin de aynı süre içinde ödenmesi gerektiği,

       Gümrük işlemleri bitirilen ve gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilen eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre eşya sahibi, temsilcisi veya vekalet verdiği diğer kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabileceği,

       Tabi tutulduğu gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması suretiyle gümrük işlemlerinin bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir duruma geleceği ve eşyanın tesliminin; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirileceği,

       Aynı Yönetmeliğe 141 inci maddeden sonra gelmek üzere Madde 141/A- (1) eklenerek, izinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebileceği ve Madde 141/A’nın birinci fıkrası kapsamında tescil edilen beyannamelerde eşyanın sunulduğu yerde görevli muayene memurunun; belge kontrolü, muayene ve rejimin gerektirdiği diğer işlemleri beyanın verildiği yer gümrük idaresi adına gerçekleştirebileceği,

       Gümrük Yönetmeliğinin 153. Maddesine 3 numaralı Fıkra eklenerek Gümrük Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edilebileceği ve bu kapsamda basitleştirilmiş usule göre verilen beyanı takiben yedi iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan verileceği,

·       152. Maddenin 1. Fıkrasında yer alan ibarede, 153 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 156ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, ihracat rejimi beyanını basitleştirilmiş usuller çerçevesinde yapabilmek için Onaylanmış Kişi Statü Belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olmak gerektiği, (Yapılan değişiklik ile 153. Maddenin 3. Fıkrası 152. Maddenin 1. Fıkrası Kapsamına alınmıştır.)

       Gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahliller için yükümlüden numune başına beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu esas alınarak ek-24'te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınacak olup;  beyannamenin birden fazla kalemden oluşması ve birden fazla kalemin tahlile tabi olması durumunda ödenecek tutarın 650 TL’den 885 TL’ye çıkarıldığı, tahlillerden alınacak toplam ücretin hiçbir şekilde ikinci tahlilden alınacak ücreti geçemeyeceği,

       Tahlile gönderilmesi gereken eşyanın, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderildiği durumlarda, yükümlünün talebine istinaden gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin olarak istenilen tahlillerden 850 TL tahlil ücreti alınacağı, tahlil ücreti, eşyanın tahlil masrafları, idarece temin edilen numune kaplarının bedeli ile bu işlemler sonucu ortaya çıkan artık ve atıkların imha masraflarını da kapsayacağı,

       Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşyanın, yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabileceği, elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmeyeceği, kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri, eşyanın gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyanın iyi muhafaza edilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu olacağı,

       Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verileceği, yapılan kontrol, inceleme ve denetimlerde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen  antrepo işleticilerine ilk tebligat tarihinden başlamak ve en fazla bir yıl olmak üzere bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri, aksi halde verilen süre sonunda iznin geri alınacağının bildireceği,

       Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından kurulan şirketlerin, Bakanlık tarafından belirlenen tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmasının şart olduğu (yapılan değişiklik ile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin Gümrük Müşaviri olması şartı getirilmiştir.)

       Antrepo açma ve işletme izninin geçerlilik süresini uzatma talebi yönetmeliğin 80 numaralı eki kapsamından çıkarıldığı,

belirtilmiştir.

Buna ek olarak Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesinde yer alan eşyalara ait tahil fiyatlarında güncelleme yapılmış olup ilgili listeye bültenimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 5’inci, 6’ncı ve 7’nci maddeleri yayımı tarihinden bir ay sonra, 11 inci maddesi 1/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde (25.05.2022) yürürlüğe girer.

Söz konusu yönetmeliği ve ekleri bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz