Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mayıs 2019Özet: 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Yapılan düzenlemeyle, Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması" ibaresi "menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması" olarak değiştirilmiştir.

Yayımlanan yönetmelik ile 41 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen "ticaret politikası önlemleri çerçevesinde dampinge karşı vergi veya ek mali yükümlülüğe tabi olan eşya" ibaresi "Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya" olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesine "(4) İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14'te yer alan hükümler uygulanmaz. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır." fıkrası eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "mavi hat ile ilgili olan bilgiler kaldırılmış" , beşinci fıkrasında ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile ilgili "yurt dışındaki alıcılar adına düzenlenmiş fatura nüshasının ibrazı yeterlidir." ibaresi "beyanname eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esastır. Kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmez." olarak değiştirilmiş, sekizinci fıkrasındaki "ithalat, ihracat ve transit işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri" ndeki ihracat ibaresi kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin aynı maddesine (Madde 114) aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanır."

 "(10) Beşinci fıkrada belirtilen hallerde ibrazı gereken ancak elektronik ortamda mevcut olmayan belgeler hariç olmak üzere, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ekleri gümrük idaresi tarafından kağıt ortamında saklanmaz."

Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesi başlığı "Ticaret politikası önlemleri" iken "Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler" olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki "ticaret politikası önlemlerine" ibaresinden sonra "ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere" ibareleri eklenmiştir. Aynı zamanda dördüncü fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla"

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) 24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)'de yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır."

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayım tarihinden iki ay sonra, diğer maddeler yayım tarihinde (24.05.2019) yürürlüğe girer.

Ek- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.