Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 08 Kasım 2019Özet: 7.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 7190) yayınlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 • 179. Madde yapılan değişiklik ile Gümrük Kanunu'na göre tasfiye hükümleri uygulanacak eşyadan ihale yoluyla ya da perakende satış suretiyle tasfiye edilecek eşyalar için  sahiplerince talep edilmesi halinde  varsa cezalar, ambarlama ve elleçleme giderleri ödenmek kaydıyla;

  • Başvurunun ihale ilanından önce yapılması halinde, ilk başvuruda CIF bedelin %1'i tutarının yatırılması, ilk başvuru yapılmasına karşın rejim beyanında bulunulmayan durumlarda CİF bedelinin %3'ü oranında tutar yatırılmak kaydıyla ikinci defa  rejim beyanında bulunma hakkı ve ihale ilanı yayınlandıktan sonra ise, CİF tutarının döviz cinsinden %10'unun yatırılması halinde başvuru yapma hakkı tanınmıştır.
    
 • 180. maddede yeni bir fıkra eklenmiş olup, söz konusu fıkra ile tasfiyelik hale gelen ve yapılan tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süre 1 yıl olarak belirlendiği hüküm altına alınmıştır.​

 • 202. Maddede yapılan değişiklik ile gümrük vergileri için bir teminat verilmesi gereken  işlemlerde  ithalat vergileri tutarının %20 fazlasıyla hesaplanan  teminat uygulaması kaldırılmak suretiyle,  o işlemle ilgili hesaplanan  vergiler ve diğer amme alacakları tutarı üzerinden  teminat alınması hüküm altına alınmıştır.

 • 231. Maddeye üç fıkra eklenmiş olup, Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsilinde uygulamada tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirilmiştir. Söz konusu eklenen fıkralar aşağıda yer almaktadır.

  • Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararları ve bu kararlara yönelik itirazlar hakkında bu Kısım ve Onikinci Kısım hükümleri uygulanır.

  • Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması hâlinde kaim değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  • Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz"

 • ​234. Maddenin 3. Fıkarsında yapılan değişiklik ile Vergi farkına yol açan beyana ilişkin aykırıklıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalara uygulanacak ceza oranı %15'ten  %10'a indirilmiştir.

 • ​234. Maddenin 3. Fıkrasında yapılan değişiklik ile Vergi farkına yol açan beyana ilişkin aykırıklıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalara uygulanacak ceza oranı %15'ten  %10'a indirilmiştir. ​

 • 235. Maddede 1. Fıkrasının c bendinde yer alan "c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. "  ibaresi "c) Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir." Olarak değiştirilmiştir.

  • ​235. Maddenin 1 fıkrasına e bendi eklenmiş olup, c bendinde uygulanmakta olan cezalara istinaden yükümlü tarafından belge alınabildiği veya eşyanın uygunluğu kanıtlandığı taktirde sadece usulsüzlük cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır

 • 235. Maddenin 2. Fıkrasında olan değişiklik ile Eşyanın ihracı belli kurumların iznine tabi olduğu halde uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi değilmiş gibi beyan edilen durumlarda uygulanmakta olan idari para cezası eşyanın gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar belirlenmiştir. (önceki uygulamada eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir.)

 • ​235. Maddenin 4. Maddesinde yapılan değişiklik ile;

  • ​İthali Kanunla yasak olan eşya için idari ceza hükmü uygulanması halinde, ceza konusu eşya, yükümlüsünce talep edilmesi halinde mahrecine iade veya ilgili kurumca uygun bulunması halinde üçüncü bir ülkeye transit edileceği.

  • Serbest dolaşımına giriş rejimine tabi tutulan eşya için ilgili kurum​dan izin alınamayan eşya için, yükümlüsünce talep edilmesi halinde 30 gün içinde olmak kaydıyla mahrecine iade ya da ilgili kurumca uygun bulunması halinde üçüncü bir ülkeye transit edilmesi, otuz gün içinde transit edilemeyen durumlarda ise ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibine ait olmak üzere imha edilmek üzere bulunduğu gümrüğe terk edileceği, Hüküm altına alınmıştır.

  • 235. Maddenin 5. Fıkrasında yer alan karayolu ile sevk edilmek üzere transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın yapılan muayene ve kontrolü sonucu,  beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde uygulanacak cezalarda düzenleme yapılmış olup, değişiklikler aşağıda yer almaktadır. ​

   • ​​Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

   • Farklı çıkan eşyanın ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar idari para cezası verilir.

   • Beyana göre eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

   • Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi halinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası verilir ve fazla çıkan eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.
 • ​235. Maddeye maddeye altıncı fıkra eklenmiş olup  235 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrada belirtilen aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on  oranında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 • 236. Maddenin 5. Fıkrasında yer alan Antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespit edilmesi durumunda düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile aşağıda yer alan maddeler eklenmiştir.

  • ​Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

  • Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

 • 238. Maddede yapılan değişiklik ile;

  • Dâhilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti halinde, İthal eşyasının gümrük vergileri tutarı üzerinden rejime giriş beyannamesinin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen sure için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar  idari para cezası uygulanacağı, (önceki uygulama; ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası)

  • Taşıt araçları hariç geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaların süresi içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı durumlarda, gümrük vergileri tutarı üzerinden rejime giriş beyannamesinin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar idari para cezası uygulanacağı

  • Yukarıdaki belirtilen eşyanın, yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası uygulanacağı,

   Hüküm altına alınmıştır.

 • 244. Maddenin 1. fıkrası aşağıda yer aldığı gibi düzenlenmiştir;

"1. Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma başvurusu yapılabilir. Uzlaşmanın kapsamına;

a) Beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

b) Gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

c) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idaresi tarafından düzenlenen idari para cezaları,

girer. Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması hâlinde süre beş güne tamamlanır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz."​

Kanun hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihininde (07.11.2019) yürürlüğe girer.

Ek- Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 7190)

​Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com ​elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.​