Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 03 Aralık 202011 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete ’de 7256 Sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Kesinleşmiş alacaklara ilişkin kararlar aşağıda yer almaktadır.

Kesinleşmiş Alacaklara ilişkin; 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen aşağıda yer alan alacakların tahsilinden vazgeçilmiştir.

“a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının”

Ayrıca aşağıda yer alan başlıklara ilişkin söz konusu tebliğde detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

·         Başvuru şekli ve süreler

·         Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

·         Ödeme süresi

·         Süresinde ödenmeyen taksitler

·         Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti

·         Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması

·         Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar

·         Ödeme, taksitlendirmede katsayı uygulaması ve zamanaşımı

·         Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar

·         Tecil edilen alacakların yapılandırılması

·         6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan alacaklar

·         İade edilmeyecek alacaklar

·         Davadan vazgeçme

 Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde, (27.11.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.