Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldığı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024



Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldığı Belirtilmiştir.

06.03.2024 tarihli ve 32481 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin;

·        nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik hükümleri” ibaresinin “bu Yönetmeliğin üçüncü bölümü haricindeki hükümleri” şeklinde değiştirildiği,

·        4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ö) bentlerinin;

“ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“ö) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,” olacak şekilde değiştirildiği,

 

·        10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “50.000” ibaresinin “150.000” şeklinde değiştirildiği ve aynı maddeye “(2) Birinci fıkrada yer alan geri kazanım katılım payı miktarı takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.” fıkrasının eklendiği,

 

·        15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya” ibaresi “bu listede yer alan veya bu fıkra uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar” şeklinde değiştirildiği

belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.