Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 22 Nisan 202120.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’ de Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nde aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

·         Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya “i) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servislerini,” ibaresi eklenmiştir.

·         Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imza sirkülerinde” ibaresi “sicil tasdiknamesinde” olarak, “firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler” ibaresi “belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olan” olarak değiştirilmiştir.

 

·         Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

·         Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine “(5) TAREKS’ e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanır.” fıkrası eklenmiştir.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (20.04.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.