Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) Yayınlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 202214.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklik ile dahilde işleme izni/belgesi konusunda usul ve esaslar belirlenmiş olup; bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

       Dahilde işleme izni kapsamında, EK-7’de yer alan listedeki eşyalar hariç olmak üzere; bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması durumunda (Tarım ürünleri, Savunma Sanayi, 8531.20.40 GTİP’inde yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı ve 30.02, 30.03 ve 30.04 GTİP’inde yer alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere), eşyanın ithaline izin verileceği ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle, İhracat Genel Müdürlüğünce, dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebileceği,

       Gemi inşa, komple tesis vb. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgeye/izne proje sürecine göre ek süre verilmesine istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için;  izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağı ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat etmesi gerektiği,

       Firmaların dahilde işleme izni ile ilgili olarak Bakanlık tarafından belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin “ithalat beyannamesi bilgisi” ve haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat etmeleri gerektiği,

       Firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için; dahilde işleme izni ile ilgili olarak izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine, müracaat etmelerinin gerektiği,

       Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık tarafından yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış ya da gerçek dışı olduğunun yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu,

       Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, EK-4’te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine sunmalarının zorunlu olduğu,

       Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmanın, bu ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredebileceği,

       Devreden firmanın, belge süresi içerisinde dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğini ve devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğini tevsik eden belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine başvurması durumunda, devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için alınan teminatın, ilgili gümrük idaresince devreden firmaya iade edilebileceği,

       Devir durumunda varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluğun devralan firmaya geçeceği,

       Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) belge kapsamında işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri konusunda kısıtlama getirmeye yetkili olduğu,

       Belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle indirimli teminat uygulanmayacağı ve söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 2 (iki) takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılacağı, ve ayrıca, indirimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir ihlalinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılacağı,

       Bakanlık tarafından iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği belgede/izinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (iki) takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 (altı) ay süreyle belge/izin düzenlenmeyeceği, ihlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmeyeceği, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmeyeceği ve revize başvuruları değerlendirilmeyeceği,

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (14.09.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.