Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Değişiklik Yapılmasına Dair Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2022Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 15.09.2022 tarihli, 78163793 sayılı ve Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler konulu yazısı yayımlanmıştır.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde yapılan değişiklikler ile;

·       Firmaların dahilde işleme izin belgesi kapsamında getirdikleri eşyanın yarı mamul olarak ihraç edilmesinden ziyade, yurt içinde işlem görme sürecini artırmak suretiyle katma değerli bir şekilde mamul eşya olarak ihraç edilmesinin sağlandığı,

·       Dahilde işleme rejiminden faydalanan ve Bakanlıkça belirlenen kriterleri sağlayan firmalarımızın üretimlerini ithal girdiler yerine yurt içinden temin ettikleri mallar ile gerçekleştirmeleri; bu suretle ülkemizde elde edilen katma değerin artırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği,

·       Yapılan teslimlerde ilk belgenin/iznin, teslim alan ikinci belgenin kapatılmasını beklemesi zorunluluğunun belge/izin kapatma sürecinde ve takibinde zorluk yaratması nedeniyle bu işlemlere ilişkin kısıtlama yetkisi alınabileceği,

·       Gerçek kişilerin ortaklığı halinde firmaların tanım kapsamına dahil olabilmesini teminen düzenleme yapıldığı,

·       Döviz kullanım oranı ve özel şart ihlali yapan belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firmaların 2 (iki) yıl içerisinde gerçekleştirecekleri ihlallerin takiben ihlal sayılacağı ve bu ihlallere 6 (altı) ay süreyle yaptırım uygulanacağı, indirimli teminat hakkından yararlanamayan firmaların özel şart ihlali yapmalarının önüne geçilebilmesini teminen bu firmalara yönelik olarak da yaptırım öngörüldüğü,

·       Önceden ihracat veya önceden ithalat özel şartlarını ihlal eden firmalara yönelik yaptırım düzenlendiği,

·       Dahilde İşleme İzni altında ilaç firmalarının ilaç etken maddeleri bedelsiz ithalat işlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yürütebilmesine yönelik düzenleme yapıldığı,

·       "Genel salgın hastalık" durumunun mücbir sebep ve fevkalade haller kapsamında değerlendirilmesi amacıyla düzenleme yapıldığı,

·       Temsilci vasıtasıyla yapılan ithalatta temsilcinin, ilgili durumlarda beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun öngörüldüğü,

·       Gümrükler Genel Müdürü, DİR Değerlendirme Kuruluna katılabilmesi adına Karar'daki ilgili madde metnine eklendiği, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmış olması nedeniyle anılan Genel Müdürlük madde metninden çıkartıldığı, Kurula katılımı öngörülen Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın maddeye ilave edildiği,

·       Dahilde İşleme İzin Belgelerindeki süre uygulamalarına paralellik sağlanması amacıyla dahilde işleme izinlerinde kapatma müracaatı süresinin izin süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay olduğu, ek süre müracaatı süresinin ise 2 (iki) ay olduğu ve Dahilde İşleme İznine yönelik işlemlerin elektronik ortamda yürütülebileceği,

·       1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında mülga Ekonomi Bakanlığı ve mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birleştirilerek Ticaret Bakanlığı olarak teşkilatlandırılması nedeniyle mezkur Kararnameye uyum amaçlı düzenlemeler yapıldığı,

belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.