Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 202125.03.2021 tarihli, 31434 sayılı Resmi Gazete’ de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/30) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, özetle aşağıdaki hususlar değiştirilmiştir.

Ø  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş olup söz konusu eşyaların ithalatında Çevre İzin Belgesi gerektiği belirtilmiştir.

“(4) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.”

Ø   Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş olup, söz konusu eşyaların ithalatında analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi gerektiği belirtilmiştir.

“e) 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi.”

Ø  Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Değişiklikten Önce

Değişiklikten Sonra

(2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen (39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeler hariç) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

 

(2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

 

 

Ø  Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiş olup, 6310.90.00.00.11 GTİP’li maddeleri Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olması durumunda, 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilebileceği belirtilmiştir.

“Bazı maddelerin ithalatına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) 6310.90.00.00.11 GTİP’li maddeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilir.”

Ø  Son olarak Tebliğ ile “4004.00.00.00.19” GTİP numaralı satır İthali yasak atıklar listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (25.03.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.